Sign In

Đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

21/12/2016

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Không đùn đẩy, né tránh hoặc tham mưu cho xong việc
Theo đó, các nội dung trình, xin ý kiến, tham mưu UBND tỉnh phải thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; hạn chế việc xin ý kiến của UBND tỉnh khi chưa chủ động và tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc chưa tham vấn, lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn theo quy định.
Nâng cao chất lượng, thực hiện đúng tiến độ các đề án, cơ chế, chính sách, các nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chủ động rà soát, tham mưu và trình UBND tỉnh hoặc cấp thẩm quyền xem xét ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của mỗi cấp, mỗi ngành.
Thực hiện nghiêm nguyên tắc mỗi công việc chỉ giao cho một cơ quan làm đầu mối chủ trì thực hiện và một cơ quan có thể được giao chủ trì nhiều công việc. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành cần quyết liệt nhưng linh hoạt, sát thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực; dứt điểm từng nhiệm vụ với yêu cầu cao nhất về chất lượng và đúng tiến độ, tránh việc chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần, đùn đẩy, né tránh hoặc tham mưu “cho có”, cho xong trách nhiệm. Xác định rõ những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, trọng điểm để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, phù hợp với điều kiện tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được kiểm điểm, đánh giá thường xuyên.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành và giữa các sở, ban ngành với UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, cơ quan khác phải lấy ý kiến của sở, ngành, cơ quan đó. Sở, ngành, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời rõ chính kiến bằng văn bản trong thời hạn tối đa không quá 5 ngày làm việc và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. 
Kiến tạo và phục vụ xã hội
Thủ trưởng các ngành, các cấp có giải pháp tạo môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy được tối đa năng lực, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và thật sự chuyển biến tích cực về thái độ thực thi công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tiết kiệm tối đa chi phí hành chính; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để đánh giá đúng về năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcnhằm tạo động lực làm việc hiệu quả cao nhất. Thực hiện bình đẳng và đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng,…).
Tăng cường vai trò quản lý, điều hành và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các ngành, các cấp phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.
Các ngành, các cấp chủ động thực hiện đầy đủ và có hiệu quả quy định về phân cấp, ủy quyền; đồng thời, kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền về phân cấp, ủy quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn và thúc đẩy tiến độ, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc; khắc phục cho được tình trạng việc lớn, việc nhỏ đều phải báo cáo thỉnh thị, xin ý kiến và dồn công việc về UBND tỉnh.
Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp lành mạnh, bình đẳng.

                                                                                                                                                                  T. Hằng


Theo Quảng Ngãi

Các tin đã đưa ngày: