Sign In

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

28/12/2018

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Chiều ngày 28/12/2018, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Khắc Khang – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Năm 2018, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự,Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đồng thời, tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ. Các Chi bộ triển khai tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Đảng ủy Cục theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các chỉ tiêu trong năm 2018  đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Khắc Khang - Bí thư Đảng Bộ- Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Đảng ủy Cục và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2019 về công tác xây dựng Đảng, cụ thể như sau:
1. Các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.
2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII): (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Quy định số 08-Qđi/TƯ ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương.
3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới và Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, phương thức giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc sinh hoạt chính trị tư tưởng trong Đảng.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đăng ký thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2019.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 6. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, khả năng “tự đề kháng” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những thông tin xấu, độc; kiên quyết chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tac, nói xấu, đường lối lãnh đạo của Đảng, hạ uy tín của lãnh đạo các cấp; thực hiện các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT theo quy định của Điều lệ Đảng.
8. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể. Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng chương trình công tác năm thông qua cấp ủy cơ sở. Ngoài các nhiệm vụ thường kỳ, cần tăng cường chỉ đạo: (1) Đoàn thanh niên duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng”; (2) Thường xuyên chỉ đạo công đoàn nắm tình hình tư tưởng của CBĐVCCNLĐ khi có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy và chế độ, chính sách tại cơ quan.
Đồng thời, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch./.


 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh

Các tin đã đưa ngày: