Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

22/11/2021

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
Ngày 22/11/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 để tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, công tác thi hành án; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành hành chính giai đoạn 2018 - 2021, ngày 10/11/2021.


Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, do vậy để triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại địa phương. Điểm cầu Trung ương, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo một số bộ, ngành có quan hệ phối hợp công tác với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong năm công tác 2021 như: Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số tổ chức tín dụng; Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng; các ban Đảng và một số cơ quan truyền thông, báo chí.
Tại Hội nghị, Tổng cục THADS cũng đã chỉ đạo điểm cầu tại 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của địa phương, theo đó đối với những tỉnh thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu các địa phương bao gồm Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trên địa bàn. Đối với những tỉnh thuộc cấp độ 3, cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ thì thành phần tham dự Hội nghị do Cục trưởng Cục THADS quyết định.
Tại Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, thành phần tham dự Hội nghị bao gồm Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và 13 Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 

Tại Hội nghị, Tổng cục THADS thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi THAHC năm 2022. Đồng thời phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong năm 2021 và dự kiến giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2022 đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương và yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về các nội dung công tác chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực như “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022; Kết quả công tác tổ chức cán bộ của Hệ thống thi hành án dân sự năm 2021 và định hướng thực hiện năm 2022; Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ và những kết quả đạt được trong công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong năm 2022; Giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Hệ thống thi hành án dân sự và thực hiện hiệu quả đầu tư công trong Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022”.

Các tin đã đưa ngày: