Sign In

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017

21/12/2016

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017
Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo tỉnh; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và môi trường; Trại giam Nghĩa An, Hội Luật gia; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh, Trại Tạm giam, Phòng PC81 Công an tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng Báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2016 và đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Cục trưởng triển khai Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017. Theo đó, năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã giải quyết xong 3.086 việc trong số 3.366 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 92% về việc (so với chỉ tiêu được giao vượt 18%); Về tiền đã giải quyết xong 46.988.906.000 đồng trong số 105.108.300.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 45% (so với chỉ tiêu được giao vượt 13%).
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 ghi nhận trong năm 2016 cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị cơ bản đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả công tác thi hành án dân sự của địa phương tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu như: chỉ tiêu giảm án chuyển kỳ sau không đạt; số việc và số tiền chuyển sang năm 2017 còn nhiều; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của một số công chức còn chưa nghiêm...
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, đồng chí yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị cần triển khai các nội dung công tác ngay từ đầu theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; cần tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, những vụ việc có giá trị lớn, quan tâm án trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỹ năng giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người công chức thi hành án dân sự.
Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; phát huy công tác phối hợp liên ngành, nhất là với cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ của Cục và các Chi cục; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; chính sách tinh giản biên chế gắn với Đề án vị trí việc làm; Chú trọng nâng cao năng lực quản lý điều hành, ý thức trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm, vi phạm, hạn chế và tiến tới không để xảy ra tình trạng phải xử lý cán bộ như năm 2016, phấn đấu xây dựng cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; các Bộ luật, Luật liên quan đến công tác Thi hành án dân sự như Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đấu giá tài sản... và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong đó triển khai nghiêm túc, đầy đủ cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại cơ quan THADS..., tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động thi hành án dân sự; cần chú trọng, nâng cao chất lượng các mặt công tác khác.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2016; bên cạnh đó đồng chí yêu cầu phải thực hiện tốt các nội dung công tác như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan trong công tác thi hành án dân sự nhằm giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, khó thi hành; tiếp tục kiện toàn đội ngữa cán bộ lãnh đạo, quản lý để đảm bảo chỉ đạo, điều hành thực hiện đật hiệu quả công tác của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đặc biệt chú trọng công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ và Chấp hành viên, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật.
Thay mặt các cơ quan Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng đã tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo tỉnh đồng thời hứa sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo Cục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo tỉnh, đảm bảo các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh./.
                                                                               Mai Anh

Các tin đã đưa ngày: