Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

19/04/2022

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022
Thực hiện Kế hoạch số 23- KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/3021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 38-HD/BTGHU ngày 28/3/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa về học tập và triển khai chuyên đề năm 2022, ngày 15/4/2022 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”.

Hội nghị được nghe đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung chuyên đề, làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; sự cần thiết và nhiệm vụ, giải pháp trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.

Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, nội dung thảo luận được gắn với chức năng nhiệm vụ, tình hình của chi bộ, qua đó vận dụng nội dung chuyên đề trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/3021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, xem đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.
2. Nêu cao trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu, đảng viên; sẵn sàng đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là tấm gương cho quần chúng và nhân dân noi theo.
3. Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp làm việc bảo đảm khoa học, chất lượng, hiệu quả. Thông qua thực tiễn đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính liên quan trong tổ chức thi hành án không còn phù hợp, gây phiền hà, khó khăn cho người dân.
4. Phát huy nội lực; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức và của nhân dân vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, trước mắt là nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được trên giao trong năm 2022.
5. Tiếp tục đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.
Cùng ngày, Chi bộ cũng đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 01 – NQ/TU, Nghị quyết số 02 – NQ/TU, Nghị quyết số 03 – NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02 – NQ/HU, Nghị quyết số 03 – NQ/HU, ngày 28/10/2021 và Nghị quyết số 04 – NQ/HU, ngày 29/12/2021 của Huyện ủy; các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin đã đưa ngày: