Sign In

Về việc triển khai sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (22/07/2015)

Thực hiện Công văn số 1894/TCTHADS-TKDLCT ngày 16/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự; kịp thời đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đồng thời nhằm mục đích kết nối, trao đổi thông tin hai chiều giữa Cục Thi hành án dân sự với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, Cục Thi hành án dân sự trân trọng thông báo:
Các tin đã đưa ngày: