Sign In

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và triển khai công tác năm 2020

15/10/2019

Cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Kế hoạch số 1227/KH-CTHADS về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và triển khai công tác năm 2020
Theo đó, Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 24/10/2019, với thành phần tham dự là Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Kế toán thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Về nội dung: Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo tổng hợp những tồn tại, hạn chế (theo các Kết luận của Viện Kiểm sát, các Kết luận của các Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự); triển khai lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự năm 2020.
 
Đối với Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai công tác năm 2020, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2019. Thành phần khách mời:  Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Về phía cơ quan Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và toàn thể công chức thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm Tra viên và Thư ký thuộc Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Về nội dung: thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020, Dự thảo Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, Dự thảo Kế hoạch tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2020.
 
Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện


Theo Van phòng Cuc THADS

Các tin đã đưa ngày: