Sign In

Tổng cục THADS: Tập trung hoàn thiện thể chế vận hành Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành

04/09/2015

      Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1956/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số trong Ngành Tư pháp và ngày 29 tháng 9 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2217/QĐ-BTP Ban hành Quy chế Quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp, trong đó đặc biệt yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai sử dụng chữ ký số, vận hành và khai thác có hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành, đồng thời có trách nhiệm chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng lộ trình số hóa của đơn vị mình, bảo đảm hoàn thành việc số hóa trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.                     
      Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là trong việc tổ chức quản lý hiệu quả, thông suốt các thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, kiểm soát và chủ động đôn đốc, cảnh báo trong quá trình triển khai công việc, Tổng cục THADS đã tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế vận hành Hệ thống quản lý văn bản, điều hành tại Tổng cục và trong toàn Hệ thống, cụ thể:
      - Xây dựng Quyết định ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
      - Xây dựng và ban hành văn bản quán triệt việc thống nhất triển khai Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành tại cơ quan Tổng cục. 
      - Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành đến toàn thể lãnh đạo và công chức các cơ quan trực thuộc Tổng cục.
      - Đề xuất việc mua sắm máy scanner tốc độ cao để đảm bảo việc số hóa các văn bản phục vụ vận hành đầy đủ Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành.
      - Xây dựng Quyết định Ban hành các Quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án, bao gồm: Quy trình thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ, Quy trình chỉnh lý tài liệu, Quy trình khai thác và sử dụng tài liệu; Quy trình hủy tài liệu hết giá trị.
      - Xây dựng Quyết định Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự.
      Xác định việc triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục THADS có ý nghĩa tích cực, thiết thực, cụ thể trong công tác tổ chức các nhiệm vụ được giao không chỉ tại cơ quan Tổng cục mà còn trong toàn Hệ thống, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các điều kiện về thể chế và cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành đồng bộ, đầy đủ, đúng tiến độ các quy trình tổ chức công việc theo các Quyết định của Bộ trưởng./.
Nguồn: moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: