Sign In

Ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên

10/11/2021

Ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên
Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1577/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, thay thế cho Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên đã được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Có thể nói, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã tạo được sự chuyển biến lớn, quan trọng về nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, chấp hành  viên cơ quan THADS trong tu dưỡng, rèn luyện về lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, qua hơn 19 năm thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP đã nảy sinh nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập. Cụ thể như sau: Một là, một số chuẩn mực đạo đức chấp hành viên đã được “luật hóa” trong Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hai là, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình kinh tế - xã hội mới thì Chấp hành viên cần có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt theo yêu cầu, hoàn cảnh mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Ba là, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ; Bốn là, tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế; Năm là, nhiều cơ quan đã xây dựng, ban hành các chuẩn mực đạo đức.
Từ những nội dung trên, căn cứ các cơ sở chính trị, pháp lý, ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1577/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.
Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên được xây dựng trên cơ sở phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất, đặc thù công việc của Chấp hành viên là tổ chức thi hành án, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ công lý; phù hợp chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kế thừa và phát triển những nội dung chuẩn mực đạo đức chấp hành viên hiện hành còn phù hợp với thực tiễn, truyền thống tốt đẹp của đội ngũ chấp hành viên đã được thực tế kiểm nghiệm qua hơn 19 năm thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP.
Bản chuẩn mực đạo đức góp phần giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong hành vi của Chấp hành viên một cách tự nguyện, tự giác.
Bản chuẩn mực đã nêu ngắn gọn, súc tích về thái độ, phẩm chất của người Chấp hành viên cần có với Đảng, với công việc, với đồng nghiệp, với nhân dân và  với bản thân, cụ thể trong 06 chuẩn mực:
1. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý.
2. Khách quan, đúng mực, dân vận khéo.
3. Yêu nghề, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
4. Chia sẻ, tôn trọng, đoàn kết.
5. Tích cực, chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm.
6. Gương mẫu, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính.
Đây là những phương châm, thể hiện yêu cầu cơ bản và toàn diện về phẩm chất đạo đức của Chấp hành viên trong các mối quan hệ công tác. Bản chuẩn mực cũng là tiêu chí để người Chấp hành viên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu nhằm thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
 


Theo moj.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: