Sign In

Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu

05/04/2021

Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự đã trao Quyết định giao phụ trách Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu
Trao Quyết định giao đồng chí Ngô Nam Trung, Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự phụ trách Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.
 

Theo Quyết định số 52/QĐ-CTHADS ngày 29/3/2021 thì đồng chí Ngô Nam Trung, Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự được giao phụ trách Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự kể từ ngày 01/4/2021 cho đến khi có Quyết định mới.
 
Trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Đêm, Chấp hành viên sơ cấp giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu.
 
 

Theo Quyết định số 48/QĐ-CTHADS ngày 24/3/2021 thì đồng chí Lý Đêm, Chấp hành viên sơ cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu thời hạn là 05 năm kể từ ngày 01/04/2021.
 
 Theo Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: