Sign In

Sóc Trăng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

01/06/2021

Sóc Trăng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
Ngày 21-5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 110-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh: (i) tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và cải cách tư pháp, nhất là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính  trị khoá IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Xác định công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; (ii) Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền về các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm hoàn thành đạt hoặc vượt các chỉ tiêu được giao gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; phấn đấu nâng cao tỷlệ thi hành án các vụ việc liên quan đến khoản nợ của các tổ chức tín dụng, việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế. Chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh; tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch; đồng thời, xây dựng đội ngũ chấp hành viên và công chức thi hành án thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết xử lý nghiêm những chấp hành viên, công chức thi hành án thiếu ý thức trách nhiệm, suy thoái về đạo đức, có hành vi nhũng nhiễu, trì trệ trong công tác thi hành án dân sự. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình trong công tác thi hành án dân sự; (iii) Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tăng cường công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhằm khắc phục triệt để tình trạng chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự hai cấp vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật vềthi hành án dân sự; (iiii) Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có liên quan đến thi hành án; có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; khẩn trương xác minh, truy tìm, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án; bảo đảm an ninh, trật tự, hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án; quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp cơ quan, đơn vị chậm thi hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; (iiiii) Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng tại cơ quan thi hành án dân sự hai cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành pháp luật của tổ chức đảng, đảng viên thuộc cơ quan thi hành án dân sự hai cấp theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụTỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: