Sign In

THÔNG BÁO V/v công bố công khai giao bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Kèm Theo Quyết định số 1062, 1063 ngày 12/9/2022 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh)

15/09/2022

Các tin đã đưa ngày: