Sign In

THÔNG BÁO - Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023

22/03/2023

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành 
kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo tuyển dụng công chức 
vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023, cụ thể xem thông tin tại các fie đính kèm bên dưới:
Các tin đã đưa ngày: