Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018

12/02/2018

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
Sáng 31/01/2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, Kế toán trong toàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Kết quả thi hành án dân sự trong toàn tỉnh Quý I đã đạt được: Về việc: Tổng số thụ lý là 4.162 vệc. Trong đó, số cũ chuyển sang 2.632 việc; số mới thụ lý 1.530 việc. Ủy thác: 19 việc. Số việc phải thi hành: 4.143 việc (tăng 117 việc = 7,6% so với cùng kỳ), trong  đó: Số việc có điều kiện thi hành: 2.322 việc (chiếm 55,7 % so với số việc phải thi hành); Số việc chưa có điều kiện thi hành: 1.821 việc (chiếm 44,3% so với số việc phải thi hành). Kết quả: thi hành xong 1.170 việc (đạt 50,39 % , tăng 3,5% so với cùng kỳ). Số việc chuyển kỳ sau: 2.973 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.289 việc. Về tiền: Tổng số thụ lý là 917.725.755.000 đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang 618.023.719.000 đồng; số mới thụ lý 299.702.036.000 đồng. Ủy thác: 168.866.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 917.556.889.000 đồng (tăng 27% so với cùng kỳ), trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành: 513.424.767.000 đồng, chiếm 21,29%. Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 404.132.122.000 đồng, chiếm 78,71%. Kết quả: Thi hành xong 15.226.893.000 đồng, đạt 2,97%. Số tiền chuyển kỳ sau 902.329.996.000 đồng, trong đó số có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 498.197.874.000 đồng. Theo báo cáo trong quý I năm 2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
So với kết quả của Quý I năm 2017, các chỉ tiêu cơ bản được giữ vững, chỉ tiêu thi hành án về việc đạt cao hơn so với cùng kỳ (về việc đã thi hành xong vượt 3,5%). Đã thi hành xong được một số vụ khó khăn, phức tạp kéo dài. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, kết quả công tác trong Quý I vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; Việc thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng đã được quan tâm tập trung thực hiện nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu, số việc thi hành có số tiền lớn liên quan đến tài sản thế chấp Ngân hàng, tổ chức tín dụng giải quyết còn chậm ….. Do đó, để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất, đúng pháp luật nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải thực hiện nghiêm kết luận của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự toàn quốc ngày 15/01/2018, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, chú trọng kiểm tra việc rà soát, phân loại án, trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án trọng điểm, các vụ án lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan thi hành án, khắc phục những sai sót; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Tham mưu cho cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp chỉ đạo sự phối hợp của các ngành trong công tác thi hành án dân sự.
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng - Cục trưởng, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, bảo đảm tính liên tục. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, chú trọng kiểm tra việc rà soát, phân loại án, trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án trọng điểm, các vụ án lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Tập trung giải quyết và hạn chế phát sinh những việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách quy định về công tác cán bộ; tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức thi hành án dân sự. Để thực hiện có hiệu quả công tác trong tình hình kinh tế, xã hội với nhiều khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng, tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh, cùng nhau để nỗ lực thi đua, đoàn kết, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.
Lê Thanh Tình
Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình

Các tin đã đưa ngày: