Sign In

Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự cuối năm

22/09/2016

Nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm. Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã ban hành Công văn số 418/CTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau:
1. Xác minh, phân loại án chính xác và thực hiện việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án lên Trang Thông tin điện tử của Cục theo đúng quy định; tập trung giải quyết dứt những việc thi hành án có điều kiện thi hành (đặc biệt là những vụ việc đơn giản, như: Hoàn trả, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, tiền tồn tại Kho bạc...); rà soát, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn, giảm thi hành án đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; có kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ quan liên quan để giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.
Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi để nắm bắt tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc từ đó có giải pháp đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ Chấp hành viên giải quyết án.
Phấn đấu đến hết năm công tác, các đơn vị đều hoàn thành vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án giao về việc; nâng tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu về tiền và chỉ tiêu giảm án tồn chuyển kỳ sau.
2. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Cục; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Các đơn vị thuộc Cục và Chi cục phải tổ chức giao ban, hội ý hàng tuần để triển khai hiệu quả công tác của đơn vị; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục phải có lịch công tác tuần gửi Văn phòng Cục  (gửi qua email vào Thứ 6 hàng tuần) để thực hiện chức năng tham mưu, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế làm việc.
3. Về một số công việc khác:
- Thực hiện việc chốt số liệu (thời điểm 28/9) và làm báo cáo thống kê gửi về tỉnh theo quy định (yêu cầu các số liệu đều phải thống nhất với Viện kiểm sát).
- Về công tác thi đua khen thưởng: Sau khi làm báo cáo thống kê xong, các đơn vị tiến hành bình xét thi đua cho tập thể và cá nhân, đồng thời gửi Tờ trình; Bảng chấm điểm thi đua; Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân; đề tài sáng kiến (đối với Chiến sỹ thi đua cơ sở) về Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 5/10/2016.
 


Theo VĂN PHÒNG

Các tin đã đưa ngày: