Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thông báo số 99/TB-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự

09/06/2018

Ngày 22/5/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành công văn số 1737/TCTHADS-TCCB để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thông báo số 99/TB-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ và Thông báo số 99/TB-TCTHADS, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực truộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ theo chỉ đạo tại điểm 2.4 tiểu mục 2 Mục II Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thông báo kết luận số 99/TB-TCTHADS của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ Hệ thống thi hành án dân sự.
2. Bám sát nội dung Nghị quyết và Thông báo kết luận của Thứ trưởng để chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Khẩn trương kiện toàn vị trí Phó Cục trưởng, Chi cục trưởng còn thiếu nhằm tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cơ quan THADS.
- Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán, kế toán trưởng, thủ kho, thủ quỹ cơ quan THADS và Chấp hành viên theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục các vị trí phải chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.
- Sử dụng hợp lý, có hiệu quả số biên chế hiện có, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và vị trí việc làm đã được phê duyệt; không chuyển từ các ngạch Kế toán viên hoặc tương đương sang ngạch chuyên viên làm công tác THADS, trường hợp cần thiết, báo cáo Tổng cục THADS xem xét, cho chủ trương trước khi quyết định.
3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan xây dựng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ Hệ thống thi hành án dân sự ngày 06/4/2018 và nhiệm vụ được giao tại điểm 2.4 tiểu mục 2 Mục II Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ.


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: