Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 06/0/2023 ĐẾN NGÀY 10/2/2023

05/02/2023

   LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 06/2/12/2023 đến ngày 10/02/2022 như sau:
           Thứ 2 (06/2)
           - Làm việc bình thường;
            Thứ 3 (07/2)
           - Làm việc bình thường;
            Thứ 4 (08/02)
           - Làm việc bình thường;

            Thứ 5 (09/02)
           
- Làm việc bình thường;

           Thứ 6 (10/02)
           - Làm việc bình thường.
          
   Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: