Sign In

Thông báo về việc Báo cáo thống kê THADS 10 tháng năm 2017

26/07/2018

Đề nghị các phòng chuyên môn và Chi cục THADS trong tỉnh thực hiện việc báo cáo thống kê kết quả THADS 10 tháng năm 2018 theo Công văn số 568/CTHADS-VP ngày 25/8/2018 (đã gửi cả bản giấy và bản điện tử về hòm thư điện tử của các đơn vị). Các biểu mẫu thực hiện theo file đính kèm thông báo này.
Các biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án để báo cáo Quốc hội 10 tháng năm 2018 gồm: 18 biểu mẫu theo Thông tư số 08/2015/TT- BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê  thi hành án dân sự (do biểu số 19/TK-THA không còn hiệu lực, vì vậy đề nghị các đơn vị thống kê theo biểu mẫu yêu cầu về theo dõi thi hành án hành chính); các phụ lục: Thống kê số việc đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước; danh sách việc bán đấu giá thành và chưa thành; danh sách việc liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, 15 phụ  lục  liên quan đến việc áp dụng các biện pháp  bảo đảm, cưỡng chế thi hành án; 04 biểu mẫu theo Thông tư số 06/2016 (các biểu mẫu chính thức đính kèm trong Thông báo này)
Thời hạn nộp báo cáo : trước 11h ngày 02/8/2018
Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
Các tin đã đưa ngày: