Sign In

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phạm Văn Phi) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 172/TB-CCTHADS ngày 08/9/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Huệ (CHV Nguyễn Thân Sinh) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Huệ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 276/TB-CCTHADS ngày 08/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 274/TB-CCTHADS và Thông báo số 275/TB-CCTHADS cùng ngày 08/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga; vụ ông Trần Văn Hoá và vụ bà Đỗ Thị Sạch (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga; vụ ông Trần Văn Hoá và vụ bà Đỗ Thị Sạch. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 504/TB-CCTHADS, Thông báo số 506/TB-CCTHADS và Thông báo số 507/TB-CCTHADS cùng ngày 05/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 508/TB-CCTHADS ngày 05/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (05/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Võ Thị Tuyết Trang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 649/TB-CCTHADS ngày 05/9/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (31/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 502/TB-CCTHADS ngày 31/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (31/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 397/TB-THADS ngày 31/8/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vụ Phạm Bảo Khương (CHV Trương Thị Kim Quyên) (30/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vụ Phạm Bảo Khương với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 131/TB-CCTHADS ngày 29/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cấp cho ông Lê Thanh Phong trong vụ Phạm Thị Chiến. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (29/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cấp cho ông Lê Thanh Phong trong vụ Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 500/TB-CCTHADS ngày 29/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: