Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 57/TB-CTHADS ngày 14/02/2023 (CHV Lê Anh Quốc) (14/02/2023)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 57/TB-CTHADS ngày 14/02/2023 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 14/02/2023 (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (14/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 14/02/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 10/02/2023 (CHV Lê Minh Hải) (13/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Lưỡi. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 10/02/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Huỳnh Thị Sáu (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (10/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Huỳnh Thị Sáu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 84/TB-CCTHADS ngày 10/02/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 241/TB-CCTHADS ngày 09/02/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (08/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 60/TB-CCTHADS và Thông báo số 61/TB-CCTHADS cùng ngày 08/02/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thái Bình (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (08/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thái Bình. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 129/TB-CCTHADS ngày 08/02/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải) (06/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 75/TB-CTHADS ngày 03/02/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (06/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 122/TB-CCTHADS ngày 06/02/2023 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 3) vụ ông Lê Thanh Hải (CHV Trần Thị Thu Bình) (03/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự lần 3 vụ ông Lê Thanh Hải. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 124/TB-CCTHADS ngày 02/02/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: