Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức (CHV Nguyễn Hoài Ân) (30/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải (CHV Phan Hoàng Giang) (30/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 60/TB-CCTHADS ngày 30/01/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 3) vụ ông Văn Công Biền (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (27/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 3) vụ ông Văn Công Biền. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 217/TB-CCTHADS ngày 17/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (18/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 114/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (18/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 118/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 4), 02 vụ gồm: vụ bà Nguyễn Thị Mật và vụ ông Nguyễn Văn Dây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (18/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 4), 02 vụ gồm: vụ bà Nguyễn Thị Mật và vụ ông Nguyễn Văn Dây. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 219/TB-CCTHADS và Thông báo số 220/TB-CCTHADS cùng ngày 18/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Thanh Nam (CHV Nguyễn Hữu Phúc) (17/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Thanh Nam. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 186//TB-CCTHADS ngày 16/01/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 17/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 17/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 4) vụ ông Lê Thanh Phương, bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương, bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 214/TB-CCTHADS ngày 16/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 211/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: