Sign In

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài, bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 58/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó - xã Bình Xuân (CHV Nguyễn Tấn Danh) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-CCTHADS ngày 10/01/2023 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ bà Nguyễn Thị Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Võ Văn Ép và bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 209/TB-CCTHADS ngày 11/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Võ Văn Ép và bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 209/TB-CCTHADS ngày 11/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 61/TB-CTHADS và Thông báo số 62/TB-CTHADS đính kèm (CHV Phạm Văn Phi) (10/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự 02 vụ. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 61/TB-CTHADS và Thông báo số 62/TB-CTHADS cùng ngày 09/01/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 208/TB-CCTHADS ngày 10/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 208/TB-CCTHADS ngày 10/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ ông Phạm Văn Tèo, bà Đinh Thị Mai và vụ bà Liễu Thị Nở (CHV Đặng Văn Lợi) (09/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ ông Phạm Văn Tèo, bà Đinh Thị Mai và vụ bà Liễu Thị Nở. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 46/TB-CCTHADS và Thông báo số 47/TB-CCTHADS cùng ngày 30/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng đấu giá tài sản kê biên (03 vụ), gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực; vụ bà Đỗ Thị Sẽ và vụ ông Trương Văn Muồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh và vụ bà Đỗ Thị Sẽ. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 197/TB-CCTHADS, Thông báo số 198/TB-CCTHADS và Thông báo số 199/TB-CCTHADS cùng ngày 09/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng đấu giá tài sản (04 vụ), gồm: vụ ông Văn Công Biền; vụ ông Nguyễn Hồng Giang; vụ ông Trần Thanh Phong và vụ ông Võ Văn Hùng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ), gồm: vụ ông Văn Công Biền; vụ ông Nguyễn Hồng Giang; vụ ông Trần Thanh Phong và vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 200/TB-CCTHADS, Thông báo số 201/TB-CCTHADS, Thông báo số 202/TB-CCTHADS và Thông báo số 203/TB-CCTHADS cùng ngày 09/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Hồng Giang - Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 204/TB-CCTHADS ngày 09/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: