Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Võ Thành Công (CHV Nguyễn Thị Phương) (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Võ Thành Công (CHV Nguyễn Thị Phương). Chi tiết theo Thông báo số 392/TB-CCTHADS ngày 04/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:
 “Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, do bà Nguyễn Thị Phương, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
     2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất có diện tích 1.750,4m2 thuộc thửa số 187, tờ bản đồ số 14, nằm trong diện tích 8775,2 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BK 390028, vào sổ cấp GCN: CH01833 được UBND huyện Cái Bè cấp ngày 14/10/2013 cho hộ ông Võ Thành Công. Theo mảnh trích đo địa chính số 92-2022 ngày 03/11/2022 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cái Bè là thửa số 469, tờ bản đồ số 14, diện tích 1750,4 m2 (thửa 187 đo đạc tách thành 2 thửa 469,470).
- Cây trồng trên đất: 160 cây chanh loại B2. 10 cây chanh loại C. 80 cây mít loại C.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 293.086.000 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu không trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá và tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
5. Hồ sơ đăng ký gồm:
Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ chứng minh năng lực (bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản, giấy tờ pháp lý đủ điều kiện hành nghề của đấu giá viên; dịch vụ công ty cung cấp, mô hình, quy trình thực hiện, nhân sự, dự án tiêu biểu, số lượng hợp đồng dịch vụ đã thực hiện..... và các tài liệu khác có liên quan.
 Lưu ý: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với Tổ chức bán đấu giá tài sản không được lựa chọn.
6. Thời gian nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá: 03 ngày làm việc (Kể từ ngày đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá).
7. Địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 02733 823 251 (gặp CHV Phương).
Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định.”

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Liễu (CHV Phạm Văn Phi). (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Liễu (CHV Phạm Văn Phi). Chi tiết theo Thông báo số 132/TB-CCTHADS ngày 04/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang:
 “Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a/ Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang do Phạm Văn Phi, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b/ Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa số 118, tờ bản đồ số 11, diện tích đo đạc thực tế là 2.000,1m2 đất lúa, toạ lạc tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 2000,5m2; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H03042 do UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 04/06/2007 cấp cho hộ bà Phạm Thị Liễu.
       - Quyền sử dụng đất một phần thửa số 35, tờ bản đồ số 11, diện tích là 639m2 đất trồng cây lâu năm, toạ lạc tại ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 7241,2m2; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H03043 do UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 04/06/2007 cấp cho hộ bà Phạm Thị Liễu.
        - Cây trồng trên 02 thửa đất.
c/ Giá tài sản  là: 601.548.009 đồng ( Sáu trăm lẻ một triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn, không trăm lẻ chín đồng).
d/ Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ/ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày thông báo đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2023  địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ( số 4 đường Thanh Tâm phường 4 Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang).
Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo để tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định.”

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Nguyễn Anh Tuấn). (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo Thông báo số 245/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán tài sản thi hành án như sau:
I. Tên người có tài sản bán đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
II. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: Một Tàu Cá số đăng ký: TG-92626-TS, năm đóng 2016 theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TG-92626-TS do Chi cục Thủy sản Tiền Giang cấp ngày 22/08/2016.
Có đặc điểm như sau: Công dụng:KTHS (lưới vây kết hợp ánh sáng); Chiều dài: Lmax,m:23,8, Ltk,m:21,6; Chiều rộng: Bmax,m:6,72, Btk,m:6,68; Chiều cao mạn D,m:3,1; Chiều chìm d,m: 2,3; Mạn khô f,m: 0,8; vật liệu gỗ; Tổng dung tích:113; tốc độ tự do, hải lý/h:11; Máy chính: ký hiệu YAMAR, số máy: 6095, công suất 829, nơi chế tạo: Nhật.      
 (Chi tiết các tài sản cụ thể theo biên bản kê biên tài sản ngày 15 tháng 12 năm 2022).
Giá khởi điểm: 2.561.741.923 đồng ( Hai tỷ năm trăm sáu mươi một triệu bảy trăm bốn mươi một ngàn chín trăm hai mươi ba đồng)
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
Các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản phải đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản:
1. Thời gian nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16 tháng5 năm 2023 (Trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.
V. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản (Giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan); phương án đấu giá tài sản; bảng tính tạm thời thù lao dịch vụ đấu giá vá các chi phí đấu giá tài sản.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho thông báo đến các tổ chức bán đấu giá biết nội dung trên để thực hiện.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Bình- Nguyễn Thị Hoài Mỹ (CHV Nguyễn Anh Tuấn). (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Bình- Nguyễn Thị Hoài Mỹ (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 04/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang:
“Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán tài sản thi hành án như sau:
I. Tên người có tài sản bán đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
II. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất + nhà ở, công trình xây dựng trên đất do ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Địa chỉ: 744E Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
  1. Tài sản thứ 1:
Quyền sử dụng đất ở + Công trình xây dựng trên đất - Nhà ở thuộc thửa đất số 385, tờ bản đồ số 37 tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất ở :132,6m2, diện tích nhà ở: 113,0m2
  •        -Giá khởi điểm: 9.341.807.082 đồng. (Chín tỷ ba trăm bốn mươi một triệu tám trăm lẽ bảy ngàn không trăm tám mươi hai đồng)
  1. Tài sản thứ 2:
Quyền sử dụng đất ở + Công trình xây dựng trên đất - Nhà ở thuộc thửa đất số 566, tờ bản đồ số 36 tọa lạc tại khu phố 9, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất ở :93,2m2, diện tích nhà ở¨92,0m2
   -Giá khởi điểm: 7.174.858.522. đồng.(Bảy tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm năm mươi tám ngàn năm trăm hai mươi hai đồng)
 
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
Các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản phải đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản:
1. Thời gian nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
Nộp trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.
V. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản (Giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan); phương án đấu giá tài sản; bảng tính tạm thời thù lao dịch vụ đấu giá vá các chi phí đấu giá tài sản.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho thông báo đến các tổ chức bán đấu giá biết nội dung trên để thực hiện.”

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án vụ Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án vụ Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo Thông báo số 436/TB-CCTHADS ngày 05/5/2023  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hoàng Vũ, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại: Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông thuộc thửa đất 295, tờ bản đồ 15, diện tích 130.8m2, mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị. Được Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông cấp cho ông Lê Thanh Phương ngày 11/9/2017 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS01078.
            c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 833.087.680 đồng (Tám trăm ba mươi ba triệu không trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm tám mươi đồng).
d) Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 09 tháng 5 năm 2023; địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (địa chỉ: 14 Trương Định, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại liên hệ 02733.846335).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo để các tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án vụ Công ty TNHH TMDV Thủy sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). (05/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án vụ Công ty TNHH TMDV Thủy sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh).Chi tiết theo Thông báo số 423/TB-CCTHADS ngày 26/4/2023  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa gồm:
1/ Tàu cá vỏ gỗ có số đăng ký TG-90137-TS, máy chính ký hiệu YANMAR 6GHA-ST, số máy 8283, công suất (sức ngựa) 360, do Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp ngày 19 tháng 8 năm 2016 cho ông Văn Công Biền.
Giá khởi điểm của tài sản: 275.290.054 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ngàn không trăm năm mươi bốn đồng).
2/ Tàu cá vỏ gỗ có số đăng ký TG-93738-TS, máy chính ký hiệu CUMMINS, số máy 11868531, công suất (sức ngựa) 460, do Chi cục thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09 tháng 8 năm 2017 cho ông Văn Công Tòng.
Giá khởi điểm của tài sản: 374.886.445 đồng (Ba trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm bốn mươi lăm đồng).
3/ Tàu cá vỏ gỗ có số đăng ký TG-92254-TS, máy chính ký hiệu MITSUBISHI, số máy 13620, công suất (sức ngựa) 400, do Chi cục thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09 tháng 2 năm 2018 cho ông Văn Công Tòng.
Giá khởi điểm của tài sản: 436.723.870 đồng (Bốn trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi đồng).
 
 
4/ Tàu cá vỏ gỗ có số đăng ký TG-92251-TS, máy chính ký hiệu MITSUBISHI S6B MYK, số máy 13512, công suất (sức ngựa) 400, do Chi cục thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09 tháng 2 năm 2018 cho ông Văn Công Tòng.
Giá khởi điểm của tài sản: 436.723.870 đồng (Bốn trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi đồng).
5/ Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Đượm đứng tên gồm:
- Thửa đất số 520, tờ bản đồ số 01 (Thửa mới 81, tờ bản đồ số 24), diện tích 660 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 446,1 m2), loại đất trồng cây hàng năm khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03005/XM do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 16/01/2008, cập nhật nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý ngày 03/3/2008 chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đượm. Đất tọa lạc tại ấp Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 533, tờ bản đồ số 01 (Thửa mới 82, tờ bản đồ số 24), diện tích 2.120 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 2.214,9 m2), loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03068/XM do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 25/02/2008 do bà Phạm Thị Đượm đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Giá khởi điểm chung của tài sản: 948.380.400 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu ba trăm tám mươi ngàn bốn trăm đồng).
6/ Thửa đất số 2118, tờ bản đồ số TPC2, diện tích 169 m2, loại đất ở nông thôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02339 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 25/3/2014 do ông Văn Công Hưởng đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Giá khởi điểm của tài sản: 260.123.758 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu một trăm hai mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi tám đồng).
7/ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số 196, tờ bản đồ số TPC2, diện tích 2.408 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 2.502,6 m2), loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05036/A3 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/5/2009 do ông Văn Công Hưởng đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 158, tờ bản đồ số TPC2, diện tích 2.629 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 2.624,1 m2), loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05037/A3 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/5/2009 do ông Văn Công Hưởng đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Giá khởi điểm của 02 tài sản trên: 961.941.511 đồng (Chín trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi mốt ngàn năm trăm mười một đồng).
8/ Thửa đất số 898, tờ bản đồ số 03 (Thửa mới 711, tờ bản đồ số 11), diện tích 4.500 m2, loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01029/TN do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 01/4/2008 do bà Phạm Thị Đượm đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp Trại Ngang, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.272.952.098 đồng (Một tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai ngàn không trăm chín mươi tám đồng).
9/ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 1338, tờ bản đồ số TPC4 tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang gồm:
- Quyền sử dụng đất diện tích 735 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 300 m2 và đất trồng cây hàng năm khác 435 m2), qua đo đạc thực tế đất có diện tích 716,4 m2 (đất ở tại nông thôn 300 m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác 416,4 m2 (trong đó có 313,0m2 đất trồng cây hàng năm khác nằm trong lộ giới và 93,4m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác nằm trong hành lang bảo vệ kênh), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH02243 do Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông cấp ngày 03/01/2014, cập nhật thay đổi thông tin ngày 12/10/2016 chuyển nhượng cho ông Văn Công Tòng.
- Tài sản trên đất: Nhà 161,50m2 và các công trình phụ.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.955.766.288 đồng (Một tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi sáu ngàn hai trăm tám mươi tám đồng).
10/ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 206, 207, 208; tờ bản đồ số TPC2 tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang gồm:
- Quyền sử dụng thửa đất số 206, tờ bản đồ số TPC2, diện tích 611 m2 (trong đó đất ở nông thôn 260m2, đất trồng cây lâu năm 351m2), qua đo đạc thực tế đất có diện tích 500,5 m2 (đất ở tại nông thôn 260 m2, đất trồng cây lâu năm 240,5 m2), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00070 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/01/2010, cập nhật nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý ngày 16/7/2018 chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đượm.
- Quyền sử dụng thửa đất số 207, tờ bản đồ số TPC2, diện tích 581 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 416,2 m2), loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00069 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/01/2010, cập nhật nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý ngày 16/7/2018 chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đượm.
- Quyền sử dụng thửa đất số 208, tờ bản đồ số 03, diện tích 411 m2 (qua đo đạc thực tế đất có diện tích 317,2 m2), loại đất trồng lúa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01122 do UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15/12/2011 do ông Văn Công Hưởng và bà Phạm Thị Đượm đứng tên. Có nhà ở 90,05m2; mái che 21,56m2; trại chăn nuôi 71,04m2.
Giá khởi điểm của tài sản: 770.924.234 đồng (Bảy trăm bảy mươi triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn hai trăm ba mươi bốn đồng).
Giá khởi điểm chung của tất cả các tài sản: 7.693.712.528 đồng (Bảy tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm hai mươi tám đồng).
Số tiền đặt trước đăng ký đấu giá chung của tất cả các tài sản: 1.535.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 1 là 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 2 là 74.000.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 3 là 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 4 là 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 5 là 189.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 6 là 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 7 là 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 8 là 254.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 9 là 391.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi mốt triệu đồng).
+ Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 10 là 154.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu đồng).
Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế số 6906201002960 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày bán đấu giá (khách hàng chỉ nộp số tiền đặt trước của mình, không nộp chung với người khác), vào các ngày 19, 22, 23 tháng 5 năm 2023.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào ngày 18, 19 tháng 5 năm 2023.
Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: 16 giờ 30, ngày 19 tháng 5 năm 2023
Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2023.
Về bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá chung trong cuộc đấu giá là 246.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
Bước giá cụ thể của từng tài sản:
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 1 là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 2 là 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 3 là 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 4 là 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 5 là 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 6 là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 7 là 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 8 là 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 9 là 58.000.000 đồng (Năm mươi tám triệu đồng).
+ Bước giá tham gia đấu giá đối với tài sản tại khoản 10 là 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).
Địa điểm bán đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế; địa chỉ: số 372 đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ và nộp đơn tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế; địa chỉ: số 372 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Điện thoại 02733.511.977 – 097.557.6767) hoặc liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (gặp Chấp hành viên Nguyễn Ngọc Vinh, ĐT: 0932929806) để được hướng dẫn thủ tục đăng ký đấu giá.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (05/05/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 100/TB-CTHADS ngày 28/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi (CHV Lê Minh Hải). (04/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo Thông báo số 132/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang:
 “Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Minh Hải, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa đất số 34 tờ bản đồ số 16, có diện tích 548,7 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 10 tờ bản đồ số 16, có diện tích 451,3m2; mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (thửa đất số 10, 34có diện tích 1.000m2thuộc một phần trong thửa đất số 1393, tờ bản đồ 01, có diện tích 3.249 m2,Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: W 444075; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 03175 QSDĐ/1/136, do Uỷ ban nhân dân  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 17 tháng 3 năm 2003)
- Cây trồng trên đất gồm:
Mít 57 cây, sầu riêng lớn 06 cây (khoản 5 năm tuổi); sầu riêng nhỏ 02 cây; bưởi 25 cây; dừa 02 cây; cóc 02 cây; nhãn 01 cây.
            c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 368.716.860đ ( Ba trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm mười sáu ngàn, tám trăm sáu mươi đồng)
d) Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2023; địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (địa chỉ: số 4. Đường Võ Thanh Tâm, khu 1, phường 4, Thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại liên hệ 02733.829154).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo để các tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định.”
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải). (04/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo Thông báo số 131/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang:
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Minh Hải, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất một phần thửa số 63, tờ bản đồ số 24, có diện tích 4.029,4m2, mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, được ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 02/4/2018 số phát hành CN 207958, số vào sổ cấp GCN: CS02436 do bà Nguyễn Thị Lãnh đứng tên. Đất tọa lạc tại ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.       
            c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 354.645.378đ( Ba trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi tám đồng)
d) Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2023; địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (địa chỉ: số 4. Đường Võ Thanh Tâm, khu 1, phường 4, Thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại liên hệ 02733.829154).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo để các tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định./.”
 
*Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi (CHV Lê Minh Hải).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo Thông báo số 132/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang:
 “Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Minh Hải, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa đất số 34 tờ bản đồ số 16, có diện tích 548,7 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm và thửa đấtsố 10 tờ bản đồ số 16, có diện tích 451,3m2; mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (thửa đất số 10, 34có diện tích 1.000m2thuộc một phần trong thửa đất số 1393, tờ bản đồ 01, có diện tích 3.249 m2,Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: W 444075; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 03175 QSDĐ/1/136, do Uỷ ban nhân dân  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 17 tháng 3 năm 2003)
- Cây trồng trên đất gồm:
Mít 57 cây, sầu riêng lớn 06 cây (khoản 5 năm tuổi); sầu riêng nhỏ 02 cây; bưởi 25 cây; dừa 02 cây; cóc 02 cây; nhãn 01 cây.
            c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 368.716.860đ ( Ba trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm mười sáu ngàn, tám trăm sáu mươi đồng)
d) Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2023; địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (địa chỉ: số 4. Đường Võ Thanh Tâm, khu 1, phường 4, Thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại liên hệ 02733.829154).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo để các tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ làm cơ sở lựa chọn ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định.”

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Toàn (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). (28/04/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 433/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: