Sign In

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (18/02/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 04 tập tin "Thông báo số 250/TB-CCTHADS, 251/TB-CCTHADS, 252/TB-CCTHADS và 253/TB-CCTHADS ngày 14/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Việt Thắng) (15/02/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do ông Nguyễn Việt Thắng, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như 03 tập tin "Thông báo số 89/TB-CCTHADS ngày 14/02/2019, Thông báo số 90/TB-CCTHADS ngày 14/02/2019 và Thông báo số 91/TB-CCTHADS ngày 14/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (15/02/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 51/TB-CTHADS ngày 15/02/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án (vụ Ông/bà Đoàn Văn Thới, Trần Thị Ngọc Bích) (14/02/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 92/TB-CCTHADS ngày 14/02/2019 đính kèm

Tân Phú Đông - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Thành Chương) (13/02/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 13/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (12/02/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 03 tập tin "Thông báo số 230/TB-CCTHADS, 231/TB-CCTHADS và 232/TB-CCTHADS ngày 11/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Phan Thanh Nhân) (31/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 140/TB-CCTHADS ngày 30/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Bích - Thới (CHV Nguyễn Thị Phương) (25/01/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do bà Nguyễn Thị Phương, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như tập tin "Thông báo số 86/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Chí Tâm) (25/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 131/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 và Thông báo số 132/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án - Lần 2 (vụ bà Huỳnh Thị Thúy) (17/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 17/01/2019 đính kèm
Các tin đã đưa ngày: