Sign In

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Chí Tâm) (17/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 127/TB-CCTHADS ngày 17/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Gò Công Đông - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 12/TB-CCTHADS ngày 11/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đinh Ngoc On) (14/01/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 40/TB-CTHADS ngày 14/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Tạ Thanh Tâm) (07/01/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án, với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 38/TB-CTHADS ngày 07/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Thị Thanh Xuân) (07/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (07/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 120/TB-CCTHADS ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (03/01/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức bán đấu giá các tài sản theo như "Thông báo số 61/TB-CCTHADS ngày 20/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện cái bè" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Thị Phương) (03/01/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do bà Nguyễn Thị Phương, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như tập tin "Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (02/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 187/TB-CCTHADS ngày 28/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Dương Đình Chinh) (27/12/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 113/TB-CCTHADS ngày 27/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: