Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ bà Nguyễn Thị Bảy và vụ ông Hồ Thanh Nhẫn (CHV Phan Thanh Nhân) (14/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ bà Nguyễn Thị Bảy và vụ ông Hồ Thanh Nhẫn. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 576/TB-CCTHADS và Thông báo số 577/TB-CCTHADS cùng ngày 12/7/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (12/07/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 157/TB-CTHADS ngày 08/7/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Dương Văn Tuân, bà Nguyễn Thị Huyên và ông Dương Trọng Tân (CHV Lê Anh Quốc) (11/07/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Dương Văn Tuân, bà Nguyễn Thị Huyên và ông Dương Trọng Tân. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 154/TB-CTHADS ngày 05/7/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Hồng Giang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 413/TB-CCTHADS ngày 11/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Duy Minh (CHV Bùi Thị Mến) (11/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Duy Minh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 557/TB-CCTHADS ngày 11/7/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Tuấn (CHV Nguyễn Hữu Phúc) (08/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Tuấn. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 548/TB-CCTHADS ngày 07/7/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Lý Văn Leo, Lý Văn Hảo (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Lý Văn Leo, Lý Văn Hảo. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 409/TB-CCTHADS ngày 08/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang, bà Nguyễn Thị Kim Loan và ông Nguyễn Văn Quyền (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (07/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang, bà Nguyễn Thị Kim Loan và ông Nguyễn Văn Quyền. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 360/TB-CCTHADS ngày 07/7/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân và vụ ông Đoàn Văn Chính (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân và vụ ông Đoàn Văn Chính. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 404/TB-CCTHADS và Thông báo số 405/TB-CCTHADS cùng ngày 07/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hộ ông Huỳnh Văn Đệ (CHV Đào Ngọc Thành) (05/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hộ ông Huỳnh Văn Đệ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 05/7/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: