Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Phan Văn Chứa, bà Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (26/12/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Phan Văn Chứa, bà Lương Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 40/TB-CTHADS ngày 26/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (23/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 93/TB-THADS ngày 22/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên) (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (23/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 97/TB-CCTHADS ngày 23/12/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (22/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 180TB-CCTHADS ngày 22/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 04) vụ ông Văn Công Lưỡng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (21/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 04) vụ ông Văn Công Lưỡng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 165/TB-CCTHADS ngày 16/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận (20/12/2022)

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 44/TB-QLTLTS ngày 13/12/2022 của Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CTHADS ngày 16/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (20/12/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CTHADS ngày 16/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 24/TB-CCTHADS ngày 02/12/2022 và “Thông báo số 39/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022 đính kèm (CHV Phan Hoàng Giang) (15/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ) gồm: vụ ông Nguyễn Thanh Thơ và vụ bà Phạm Thị Liễu. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 24/TB-CCTHADS ngày 02/12/2022 và “Thông báo số 39/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Hoá (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Hoá. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 158/TB-CCTHADS ngày 14/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 153/TB-CCTHADS ngày 12/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: