Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá) lần 9 vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (23/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá) lần 9 vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 481/TB-CCTHADS ngày 18/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Lê Thanh Hải (CHV Trần Thị Thu Bình) (23/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Lê Thanh Hải. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 424/TB-THADS ngày 18/8/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 3) vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (23/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 3) vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 485/TB-CCTHADS ngày 23/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (22/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 686/TB-CCTHADS ngày 19/8/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên (04 vụ), gồm: vụ ông Võ Văn Hùng; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (19/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ), gồm: vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 475/TB-CCTHADS, Thông báo số 476/TB-CCTHADS, Thông báo số 477/TB-CCTHADS và Thông báo số 478/TB-CCTHADS cùng ngày 18/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (19/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông  Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 371/TB-CCTHADS ngày 19/8/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải) (18/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 166/TB-CCTHADS ngày 16/8/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải) (18/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 167/TB-CCTHADS ngày 16/8/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Mai (CHV Nguyễn Thân Sinh) (18/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 265/TB-CCTHADS ngày 17/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ bà Lê Thị Thanh Hương và vụ ông Nguyễn Tấn Vũ, bà Nguyễn Thị Liễu (CHV Phan Hoàng Giang) (18/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ bà Lê Thị Thanh Hương, bà Nguyễn Thị Ngân và vụ ông Nguyễn Tấn Vũ. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 96/TB-CCTHADS và Thông báo số 97/TB-CCTHADS cùng ngày 18/8/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: