Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (08/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 460/TB-CCTHADS ngày 08/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Văn Quang và vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (08/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Văn Quang và vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 257/TB-CCTHADS và Thông báo số 258/TB-CCTHADS cùng ngày 08/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (08/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 644/TB-CCTHADS ngày 08/8/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (quyền sử dụng đất lần 01) vụ ông Dương Quốc Dũng, bà Trương Thị Ngọc Mai (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (03/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất lần 01) vụ ông Dương Quốc Dũng, bà Trương Thị Ngọc Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 450/TB-CCTHADS ngày 02/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
`

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 01) vụ ông Nguyễn Văn Dây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (03/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 01) vụ ông Nguyễn Văn Dây. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 452/TB-CCTHADS ngày 03/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ), gồm: vụ ông Phạm Nhựt Trường, bà Nguyễn Thị Hương Lan và vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (02/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Phạm Nhựt Trường, bà Nguyễn Thị Hương Lan và vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 445/TB-CCTHADS và Thông báo số 446/TB-CCTHADS cùng ngày 02/8/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 01) vụ ông Dương Quốc Dũng, bà Trương Thị Ngọc Mai (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (01/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 01) vụ ông Dương Quốc Dũng, bà Trương Thị Ngọc Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 442/TB-CCTHADS ngày 27/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (01/08/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 614/TB-CCTHADS ngày 01/8/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 4) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa và bà Trần Ngọc Thuý Lan (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 4) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa và bà Trần Ngọc Thuý Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 377/TB-CCTHADS ngày 28/7/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 378/TB-CCTHADS ngày 28/7/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: