Sign In

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

01/09/2015

       Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2015, Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã được Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng và bàn giao để hoạt động chính thức theo địa chỉ http://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/.
        Ngày 31/8/2015 Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã xây dựng xong Dự thảo quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử của Cục. Để Trang thông tin điện tử được hoạt động ổn định và phong phú về nội dung, Cục trưởng yêu cầu các phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện góp ý dự thảo “Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh”. Nội dung góp ý gửi về Văn phòng Cục Thi hành án dân sự trước ngày 20/9/2015 theo địa chỉ email: hochiminh@moj.gov.vn (không nhận văn bản giấy).
Các tin đã đưa ngày: