Sign In

Triển khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

10/09/2015

Kính gửi:    
- Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
 
Ngày 26/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo quyết định trên, cấp Trung ương có 11 thủ tục hành chính, cấp Tỉnh có 25 thủ tục hành chính, cấp Huyện có 24 thủ tục hành chính để cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan phải thực hiện; đồng thời bãi bỏ 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự được ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại văn bản số 2853/TCTHADS-NV3 ngày 31/8/2015 về việc niêm yết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
1. Thực hiện niêm yết danh mục các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện các công việc khác theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Nhận được văn bản này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Cục chỉ đạo, giải quyết./.
Ghi chú: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp được đăng trên website: thads.moj.gov.vn/tphochiminh
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: