Sign In

Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực tại cuộc họp giao ban quận, huyện ngày 01/9/2015

04/09/2015

          Ngày 01/9/2015, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực chủ trì cuộc họp giao ban công tác thi hành án dân sự 11 tháng năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Kế toán trưởng kế toán ngân sách và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 24 quận, huyện. Tại cuộc họp, Cục trưởng đã phân công các phòng chuyên môn triển khai những điểm mới của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ và Kế hoạch kiểm tra kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố.        
         Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực kết luận, chỉ đạo như sau:
          I. CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP
          1. Về việc thu, nộp, sử dụng phí thi hành án: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 62/2015/NĐ-CP trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn. Những nội dung của Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 không trái với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự và Nghị định 62/2015/NĐ-CP vẫn tiếp tục được thực hiện.
          2. Trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, việc chứng kiến các đương sự thỏa thuận tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.
          3. Về hạch toán khoản tiền giảm thi hành án trong báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án: Trong thời gian chờ hướng dẫn mới về nội dung này, các đơn vị vận dụng Quyết định thu hồi một phần Quyết định thi hành án để hạch toán, báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án.
          4. Việc kê biên tài sản trong trường hợp người phải thi hành cố tình khóa cửa: việc xử lý tài sản có giá trị lớn nhiều hơn giá trị phải thi hành án đã được quy định rõ. Tuy nhiên, đây là những việc phức tạp, dễ dẫn đến khiếu nại, tố cáo, đòi bồi thường thiệt hại. Do vậy Chấp hành viên cần hết sức thận trọng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương và ban ngành liên quan, đặc biệt là Viện kiểm sát nhân dân.
          5. Giao Phòng Nghiệp vụ 1 thực hiện những công việc sau:
          - Tham mưu lãnh đạo Cục ban hành văn bản xin hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tạm ứng chi phí cưỡng chế tại điểm b Điều 45 Nghị định 62/2015/NĐ-CP; đồng thời nêu rõ đề xuất của Cục Thi hành án dân sự Thành phố đối với việc cho phép các đương sự tự nguyện tạm ứng chi phí cưỡng chế.
          - Tham mưu đồng chí Phạm Thị Thanh Loan làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư để thống nhất việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố.
          - Tham mưu đồng chí Phạm Thị Thanh Loan rút hồ sơ thi hành án liên quan đến Bệnh viện Phú Thọ (Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đang thụ lý), rút hồ sơ thi hành án liên quan đến Công ty Ngọc Sương (Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đang thụ lý) trong tháng 9 năm 2015.
          - Nghiên cứu, hướng dẫn quy trình xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ theo đúng quy định.
          4. Giao Phòng Nghiệp vụ 2 khẩn trương tham mưu lãnh đạo Cục tổ chức buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố để thống nhất cách hiểu về thời gian niêm yết.
          Việc giao tài sản sung công và các tài liệu kèm theo cho cơ quan Tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự.
          6. Giao Văn phòng hướng dẫn việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử của.
          Trường hợp các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đề nghị mua bàn, ghế, giao Phòng Kế hoạch- Tài chính tham mưu lãnh đạo Cục trình Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, giải quyết.
          7. Các khoản kinh phí không tự chủ do Tổng cục Thi hành án dân sự cấp cho Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện phải thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp không sử dụng, sử dụng không hết hoặc đề xuất chuyển mục đích sử dụng phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Cục, Tổng cục để xem xét, giải quyết.
          8. Giao Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện việc cấp bảng tên, thẻ ngành, phù hiệu theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Trong quá trình chờ cấp mới, cán bộ công chức trong ngành tiếp tục sử dụng phù hiệu cũ.
          Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Cục phương án hỗ trợ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho đồng chí Nguyễn Văn Minh và Vương Thị Thúy.
            II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THANG 9 NĂM 2015
           1. Các đơn vị thuộc Cục tập trung cao độ, dành mọi nguồn lực cho việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án. Tăng tốc giải quyết số việc, số tiền có điều kiện thi hành án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
           2. Các phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện chủ động triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ đến toàn thể công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện.
          Giao đồng chí Nguyễn Kim Lan - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 tham mưu lãnh đạo Cục có văn bản hướng dẫn thống nhất việc thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định 62/2015/NĐ-CP, đồng thời tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn.
            Phân công Phó Cục trưởng Phạm Thị Thanh Loan chỉ đạo thực hiện.
           3. Triển khai thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TCTHADS ngày 07/8/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự; Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 17/8/2015 về ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp; Công văn số 2717/TCTHAD ngày 17/8/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai trang thông tin điện tử và công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
           4. Thực hiện tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết công tác năm 2015 theo đúng quy định, đảm bảo báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác.
          5. Kiểm tra các loại sổ sách, ký khóa sổ năm 2015, đưa sổ sách, hồ sơ thi hành án xong vào lưu trữ theo quy định. Tiến hành mở các loại sổ sách cho năm công tác 2016 từ ngày 01/10/2015. Các đơn vị phải mở đầy đủ các loại sổ phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết thì lập thêm một số sổ để đảm bảo yêu cầu thực tiễn của hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.
          6. Các đơn vị tiến hành kiểm tra, lập danh sách hồ sơ thi hành án xong trong năm 2015 và danh sách hồ sơ chưa thi hành xong chuyển sang năm 2016. Thực hiện đối chiếu số việc thụ lý mới của Chấp hành viên với số thụ lý mới của Văn phòng, tiến hành xóa sổ thụ lý đối với việc đã giải quyết xong đảm bảo quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án. Thực hiện đối chiếu số liệu giữa kế toán nghiệp vụ và số liệu của Chấp hành viên, đảm bảo số liệu chính xác, trung thực.
          Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 và các Chi cục trưởng quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án của từng đơn vị. Trường hợp Chấp hành viên chuyển án, chuyển công tác, nghỉ việc ... phải thực hiện bàn giao hồ sơ thi hành án có biên bản bàn giao và sự xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
          7. Khẩn trương triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015 theo hướng dẫn, đảm bảo việc khen thưởng thực chất, đúng người, đúng việc.
           8. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ thi hành án liên quan đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để phục vụ cho buổi làm việc của Tổng cục trưởng. Làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 12/9/2015, làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đầu tháng 10 năm 2015.
          9. Tiến hành rà soát, tự kiểm tra và kịp thời xử lý các khoản tiền của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tự nguyện nộp do Trại giam, trại tạm giam chuyển đến.
           10. Tự kiểm tra, báo cáo tình hình thu, nộp, sử dụng các khoản thu ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (công văn số 2877/VKSTC-V11 ngày 27/7/2015, công văn số 3026/VKSTC-V11 ngày 05/8/2015).
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: