Sign In

Đảng Bộ Cục THADS thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019

05/04/2019

Đảng Bộ Cục THADS thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019
Mới đây, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng Bộ Cục THADS thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019. Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí Thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục THADS thành phố chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 06 Chi bộ trực thuộc Đảng Ủy Cục cùng toàn thể gần 100 đảng viên trong Đảng bộ tham dự.
Trong năm 2018, Đảng ủy Cục xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống thi hành án dân sự thành phố luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
Đảng ủy Cục THADS TP Hồ Chí Minh luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác thi hành án dân sự. Là nhân tố quyết định đảm bảo cho cán bộ làm công tác THADS, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN, với Nhà nước, với Nhân dân, luôn có ý chí cách mạng kiên cường, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn vững vàng, nên trong những năm qua cũng như năm 2018, Đảng ủy Cục đã thường xuyên triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và của Đảng ủy Khối.
Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và của ngành về chương trình công tác năm 2018, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận . Tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố đã đoàn kết, thống nhất, chú trọng đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá với các biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, giải quyết được nhiều vấn đề đạt hiệu quả, các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu được giao, năm 2018 Về việc, tổng số thụ lý là 111.137 việc, tăng 4.368 việc (4,09%) so với năm 2017, chiếm 11,98% tổng thụ lý cả nước. Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 69.131 tỷ 842 triệu 801 nghìn đồng, giảm 5.388.641.376.499 đồng (7,23%) so với năm 2017, so với chỉ tiêu được giao, vượt 31,31%. 
Cùng đó, hoạt động thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước cũng được Đảng ủy cục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực. Số việc phải giải quyết loại này là 81.044 việc, tương ứng với số tiền là 14.286.867.927.346 đồng (chiếm 72,92% về việc và 24,25% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 48.190 việc thu được số tiền là 641.882.339.403 đồng, đạt tỷ lệ 77,54% về việc và 67,92% về tiền. So với năm 2017, tăng 7.696 việc (19,01%) và tăng 84.724.667.395 đồng (15,21%).
Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng cũng được chỉ đạo giải quyết quyết liệt. Số việc phải giải quyết loại này là 3.192 việc, tương ứng với số tiền là  36.318.155.272.883 đồng (chiếm 2,92% về việc và 61,63% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 527 việc thu được số tiền là 9.906.677.161.000 đồng, đạt tỷ lệ 16,51% về việc và 27,28% về tiền. So với năm ngoái tăng 281 việc (8,80%) và giảm  3.839.989.309.000) đồng (38,76%).
Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục nghiêm túc chỉ đạo việc thực hiện Tổ chức học tập, quán triệt trong các bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Ngành Thi hành án dân sự Thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai theo Nghị định 78-NQ/CP của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của BTV Thành ủy; các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối v.v…
Cùng đó, phấn đấu nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, đã tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị gắn với chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố thay mặt Đảng ủy Cục gửi lời chúc mừng tới tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần vào bản thành tích chung của Đảng Bộ Cục THADS thành phố. Năm 2018 với sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn đã hoàn thành vượt 4 chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao. 
Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể Đảng viên trong đảng bộ gương mẫu, nghiêm túc thực hiện đúng quy định điều lệ đảng, phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018, Đảng bộ Cục xác định, năm 2019 là năm tập trung tiến độ thực hiện các nội dung trong Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự, thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Thành ủy; xác định trong năm là thời cơ để các tổ chức cơ sở Đảng thi đua, quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Từ những mặt được, hạn chế, khuyết điểm của năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cần thực hiện trong năm 2019, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự xây dựng Chương trình công tác năm 2019 với một số nội dung: 
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ,Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả của Nghi quyết số 02-NQ/ĐU ngày 18/02/2019 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự về lãnh đạo, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận của cơ quan Cục THADS; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và kỷ luật đảng; Xây dựng tổ chức Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN và chi bộ vững mạnh. Huy động phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành THADS.
                                                                                                Cẩm Tú – Đảng Bộ Cục

Các tin đã đưa ngày: