Sign In

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

10/05/2019

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS và nhân dân, nhất là đương sự và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS, THAHC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong toàn Hệ thống; Tuyên truyền, phố biến và nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS.
Ngày 07/5/2019, Cục THADS thành phố ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống thi hành án dân sự toàn thành phố, theo đó yêu cầu: (i) Các hoạt động PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, hướng về cơ sở; đồng thời, bám sát nội dung, yêu cầu theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống THADS và từng đơn vị THADS trong năm 2019; (ii) Phương thức PBGDPL đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và đặc thù công tác THADS, THAHC; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL; (iii) Phát huy vai trò chủ động và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan THADS với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PBGDPL (đặc biệt trong lĩnh vực THADS, THAHC), gắn với việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức THADS và các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND thành phồ Hồ Chí Minh và Cục THADS thành phố phát động.
Bên cạnh đó, trong nội dung của Kế hoạch cũng chi tiết các tiêu chí thực hiện như: (i) Pháp luật về THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp luật về THAHC và theo dõi THAHC theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; (ii) Các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc thông qua năm 2018, năm 2019, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến hoạt động THADS, THAHC (Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa;…) và các văn bản khác như: Bộ luật Dân sự; pháp luật về đất đai; pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước; pháp luật về bình đẳng giới;…(iii) Các nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong THADS, THAHC: việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, việc triển khai cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong Hệ thống THADS.
Các  lộ trình về tuyền tuyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể như:
- Tổ chức/ Phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, THAHC và các văn bản pháp luật khác theo định hướng trọng tâm PBGDPL năm 2019; Tọa đàm chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị phản ánh trong thi hành án dân sự trên địa bàn; Tập huấn:  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.
-Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL về THADS, THAHC trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Cổng/Trang Thông tin điện tử của Tổng cục THADS và Cục THADS thành phố. Trong đóNội dung: (1) Phối hợp với Tổng cục THADS phát triển chuyên mục Hỏi đáp pháp luật trên Trang thông tin điện tử Cục THADS Thành phố; (2) Tăng cường viết bài, đưa tin và liên kết bài viết trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS Thành phố với các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan báo chí (đặc biệt là Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí địa phương);
 -Hướng dẫn, triển khai các tình huống nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; In ấn, phát hành tờ gấp (theo nội dung tờ gấp điện tử) tuyên truyền về dịch vụ bưu chính công ích, việc triển khai cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong các cơ quan THADS Thành phố; Đặt các sản phẩm báo chí phục vụ truyền thông về công tác THADS, THAHC;
-Lồng ghép tuyên truyền pháp luật về THADS, theo dõi THAHC và các văn bản pháp luật liên quan thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chủ động triển khai công tác PBGDPL về THADS, theo dõi THAHC và pháp luật có liên quan đến các công chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là đương sự bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm;
-Chi cục THADS quận, huyện ngoài các nhiệm vụ nêu trên, chủ động triển khai công tác PBGDPL về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan đến các công chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là đương sự bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm
Việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 đi vào chiều sâu thiết thực, phù hợp với yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan THADS Thành phố ( kế hoạch nếu rõ)./.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: