Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức cho Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

08/08/2018

Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức cho Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
     Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, ngày 07/8/2018 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh, Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ.
    Tham dự và chủ trì buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đồng chí Nguyễn Minh Khiêm - Bí Thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham gia của các đồng chí Cấp ủy và tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ.
     Với thời gian 01 ngày tất cả Đảng viên đã được đồng chí Khiêm - Bí Thư Chi bộ Cục THADS tỉnh quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khóa XII của Đảng, cụ thể: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ còn triển khai đến tất cả Đảng viên Công văn số 533-CV/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh Ủy Trà Vinh về việc việc đôn đốc thực hiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng.
    Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu học tập, các Đảng viên có mặt tại buổi học đã chú ý lắng nghe đầy đủ nội dung được quán triệt, tích cực trao đổi, thảo luận nắm vững nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.
    Kết thúc buổi học tập, quán triệt đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Khiêm đề nghị các Đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo tài liệu Chi bộ đã cung cấp để viết bài thu hoạch và gửi bài thu hoạch về Cấp ủy Chi bộ đảm bảo theo thời gian quy định. Đồng thời, áp dụng thực tế vào nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

Các tin đã đưa ngày: