Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

05/08/2016

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị  quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 16/6/2016 của Thành ủy Tuyên Quang; Kế hoạch số 31-KH/CB ngày 25/7/2016 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 03/8/2016 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị  quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể đảng viên, hội viên, công chức, người lao động trong Chi bộ, cơ quan.
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ quán triệt các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong đó tập trung quán triệt về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020. Sau đó các đảng viên, hội viên, công chức đã tham gia thảo luận Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghe đồng chí Bí thư Chi bộ hướng dẫn viết bài thu hoạch.
 

Đồng chí Cao Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 
Trong thời gian một ngày làm việc, với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, các đảng viên, hội viên, công chức, người lao động của Chi cục đã tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia đóng góp vào dự thảo Chương trình của Chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng. Với ý chí quyết tâm, đồng lòng của của toàn thể cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự thành phố phấn đấu thực hiện tốt các nhiêm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
 
  Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: