Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

28/01/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 25/01/2018 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Chi bộ (mở rộng đến quần chúng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 29 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng đã phổ biến, quán triệt: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng thời các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động của Chi bộ triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên để ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các Nghị quyết; mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng của Chi bộ, cơ quan tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, viết bài thu hoạch, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

 

Các tin đã đưa ngày: