Sign In

Triển khai Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án

22/01/2021

Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS (sau đây gọi là Quy trình). Để triển khai thực hiện Quy trình đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Quy trình đến các đơn vị trực thuộc và đội ngũ công chức có liên quan thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp để triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật.
2. Về việc lập danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản
 Yêu cầu cơ quan THADS rà soát, tổng hợp các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và gửi về Tổng cục THADS trước ngày 22/02/2021 để phối hợp các cơ quan liên quan thông báo danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng quy định của pháp luật, uy tín, có năng lực, kinh nghiệm, làm căn cứ khuyến nghị cơ quan THADS lựa chọn trong quá trình tổ chức thi hành án.
Trong thời gian Tổng cục THADS chưa thông báo danh sách thì các cơ quan THADS căn cứ Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Quy trình để tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đối với từng vụ việc cụ thể.
3. Tại Điều 4 Quy trình có quy định: Cục trưởng Cục THADS xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm đối với nội dung “Tiêu chí khác” trong 02 Bảng tiêu chí. Do đó, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS căn cứ tình hình thực tiễn, tính chất đặc thù tại địa phương để ban hành cho phù hợp và báo cáo kết quả về Tổng cục THADS để tổng hợp chung (doanh nghiệp mới khởi nghiệp; vai trò đóng góp xã hội của doanh nghiệp;...). Trường hợp các địa phương không quy định cụ thể nội dung này, thì việc lựa chọn dựa trên mức đánh giá tại Bảng tiêu chí quy định (tối đa 90 điểm).
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1) để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.
 
Chi tiết Quy trình và Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm và Công văn hướng dẫn xem tại file đính kèm.
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: