Sign In

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

17/08/2020

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
Năm 2020 là năm tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với Hệ thống Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua của toàn ngành. Với sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang (trước đây là Đội Thi hành án thị xã Tuyên Quang) được thành lập theo Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 12/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ, đơn vị được đổi tên là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang theo Quyết định số 2590/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Tổng số biên chế hiện nay của đơn vị là 14 công chức và 03 lao động hợp đồng. Có 07 Chấp hành viên (trong đó: 02 Chấp hành viên trung cấp, 05 Chấp hành viên sơ cấp), 01 Thẩm tra viên, 02 thư ký, 02 kế toán, 01 văn thư lưu trữ, 01 thủ kho thủ quỹ, 01 lái xe, 02 bảo vệ. Dân tộc Kinh 12 người, dân tộc Tày 05 người. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01; Đại học 13. Chi bộ có 14 đảng viên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 03; trung cấp 06; sơ cấp 04. Công đoàn cơ sở có 17 đoàn viên, Chi đoàn thanh niên có 02 đoàn viên.
         Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ công chức, người lao động, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án được thi hành trên thực tế, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ công chức trong đơn vị cơ bản có trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực công tác tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 

Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang
 
           Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, 74 năm truyền thống Thi hành án dân sự; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, căn cứ chương trình công tác của Cục THADS, Thành ủy, UBND Thành phố và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực Thành ủy, UBND thành phố cho ý kiến và trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn đơn vị, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng Chấp hành viên, qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án ngay từ những tháng đầu tiên của năm. Ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch thẩm tra trong năm và triển khai thực có hiệu quả theo đúng nội dung tiến độ kế hoạch đề ra. Kết thúc kiểm tra, thẩm tra có đánh giá, nhận xét, kết luận những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân tồn tại và có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên, công chức được kiểm tra, thẩm tra khắc phục kịp thời sai sót, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.
          Bên cạnh đó Chi cục Thi hành án thành phố đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh của công dân, không để xẩy ra tinh trạng bức xúc khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục tư tường chính trị, đạo đức, lối sống cho  cán bộ, công chức, người lao động. Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, qua đó đã khích lệ, động viên mọi người yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.
            Tất cả những hoạt động đạt được trên là động lực thúc đẩy ý thức cộng đồng trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị, từng đồng chí đã tích cực chủ động, vượt khó, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
          Về kết quả công tác thi hành án từ năm 2015-2020 đạt được như sau:
          - Năm 2015: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong hoàn toàn 892 việc, đạt tỷ lệ 95% (trên tổng số việc có điều kiện thi hành). Kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 24.642.915.000 đồng, đạt tỷ lệ 95% (trên tổng số tiền có điều kiện thi hành).
          - Năm 2016: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 960 việc; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành 90,9% (vượt 17,9% so với chỉ tiêu Cục giao). Kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 10.126.254.000đ, tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành 33,38% (vượt 1,38% so với chỉ tiêu Cục giao).
           - Năm 2017: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 1.017 việc, đạt tỷ lệ 92,2% (vượt 19.2%so với chỉ tiêu Cục giao). Kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 8.933.744.000 đồng, đạt tỷ lệ 30,5%. Giảm 10 việc (tỷ lệ 10,4%)/số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau so với số chuyển kỳ sau của năm 2016 chuyển sang năm 2017 (vượt 0,9% so với chỉ tiêu Cục giao).
           - Năm 2018: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 893 việc, đạt tỷ lệ 92% (vượt 18% so với chỉ tiêu Cục giao), giảm 124 việc (12%) so với năm 2017, không tăng, giảm về tỷ lệ. Kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 13.260.839.000 đồng, đạt tỷ lệ 42% (vượt 8,5% so với chỉ tiêu Cục giao),  tăng 4.327.095.000 đồng (48,4%) và tăng 11,5% về tỷ lệ so với năm 2017.
           - Năm 2019: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 812 việc, đạt tỷ lệ 88% (vượt 12.5% so với chỉ tiêu Cục giao), so với cùng kỳ năm 2018, giảm 81 việc (0.9%) và giảm 4% về tỷ lệ. Kết quả thi hành án về tiền đã giải quyết xong 12.078.404.000 đồng, đạt tỷ lệ 53% (vượt 18.5% so với chỉ tiêu Cục giao), so với năm 2018 giảm 1.182.435.000 đồng (8.9%) và tăng 11% về tỷ lệ.
           - 10 tháng năm 2020: Về việc đã giải quyết xong 690 việc, đạt tỷ lệ 73,56%; về giá trị đã giải quyết xong 8.329.291.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,04%.
          Về công tác thi đua khen thường:
           - Năm 2015: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Xếp hạng Chi cục hạng A (xuất sắc); Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2012-2015.
          -  Năm 2016:  Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua Ngành Tư pháp; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bộ Tư pháp công nhận “Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp”.
             -  Năm 2017: Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen của Cục trưởng.
             - Năm 2018: Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua Ngành Tư pháp;
             -  Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
           Có được kết quả như trên là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, qua đó góp phần tiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, 74 năm truyền thống Thi hành án dân sự; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

 
Nguyễn Hoàng Minh - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: