Sign In

Thông tư - Về việc Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự - 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 - Bộ Tư pháp

19/08/2023

Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp  vụ trong thi hành án dân sự, bao gồm: 
1. Việc đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên  Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử Tổng  cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trang/Cổng thông  tin điện tử thi hành án dân sự). 
2. Thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính trong thi hành án dân sự,  gồm: giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ; thu, chi tiền  thi hành án; chế độ kiểm tra và báo cáo về thi hành án dân sự. 
3. Lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ sổ, hồ sơ thi hành án; các loại biểu  mẫu nghiệp vụ; việc quản lý, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.
 
Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan  thi hành án dân sự, người làm công tác thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá  nhân khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: