Sign In

Bước tiến vượt bậc của THADS Vĩnh Phúc trong việc thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

29/04/2021

Bước tiến vượt bậc của THADS Vĩnh Phúc trong việc thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
     Xác định nâng cao chỉ số tiết chế pháp lý, góp phần nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là nhiệm vụ chính trị của THADS, trong những năm qua, THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước chuyển mình tích cực. Kết quả THADS đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, giảm tải đơn thư khiếu nại tố cáo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian Đại hội Đảng và Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.
Thực hiện Nghị Quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc; nhận thức được trách nhiệm đóng góp của Ngành THADS và các cơ quan trong khối trong việc nâng cao chỉ số tiết chế pháp lý, góp phần nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự phát triển chung của tỉnh vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là nhiệm vụ chính trị của Ngành. Vì vậy, những năm qua, trong điều kiện số tiền thụ lý mới liên tục tăng cao, các vụ việc thi hành có giá trị lớn, khó khăn phức tạp có chiều hướng gia tăng, bên cạnh sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu tìm giải pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể:
Lãnh đạo cục đã Sáng tạo, chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; coi công tác phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương là khâu đột phá. Lãnh đạo Cục đã thực sự sâu sát, quyết liệt, “hướng về cơ sở”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp phó thủ trưởng đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác để phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể; đảm bảo tính nhạy bén trong nắm bắt tình hình để kịp thời lên kế hoạch phù hợp, khả thi đối với từng vụ việc cụ thể.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 07/CT-TU ngày 26/01/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THAD giai đoạn 2021-2026; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/6/2020 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;  theo đó Huyện ủy, Thành ủy, các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã ban hành Thông tri (Chỉ thị) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
Năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Trong đó giành một phần kinh phí không nhỏ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác dân vận, vận động thuyết phục về THADS.
Các cơ quan THADS của Vĩnh Phúc đã tranh thủ tối đa sự quan tâm của địa phương, từ việc chỉ đạo đến việc quan tâm bố trí kinh phí cho đơn vị. Nhiều đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND đã trực tiếp cùng các thành viên tiếp công dân, đến nhà đương sự để tuyên truyền, vận động thuyết phục từ đó đương sự hiểu và tự nguyện thi hành án, nhờ đó giải quyết được cơ bản các vụ việc khó khăn, phức tạp góp phần giảm thiểu khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Hầu hết các huyện đã quan tâm tạo điều kiện về kinh phí cho việc hoạt động của Ban chỉ đạo và một phần hoạt động chuyên môn của các cơ quan THADS, có huyện miền núi còn khó khăn về kinh tế nhưng đã rất quan tâm trong việc này.
Để đảm bảo việc thực hiện chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao nhất, phát huy được dân chủ trong đơn vị, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, Cục THADS tỉnh đã coi Kiểm tra là khâu đột phá trong chỉ đạo điều hành. Với phương pháp sáng tạo chưa từng có trong tiền lệ các cơ quan THADS đó là Lãnh đạo cục đã phối hợp với 9/9 Huyện ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra việc thực thi công vụ, kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và việc thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương ở các Chi cục cấp huyện.
 Đợt kiểm tra đã và đang tạo được ảnh hưởng lớn trong việc thực hiện chỉ đạo điều hành, chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong đơn vị và cũng là cơ sở cho huyện ủy, thành ủy phối hợp đánh giá chất lượng của cấp ủy, đảng viên thuộc quản lý của địa phương.
* Bước tiến vượt bậc của việc thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý được giao
Sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 01, chỉ số thiết chế pháp lý được giao trong đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng từ 5,48 điển (2016) lên 6,49 điểm (2020). Trong đó việc thực hiện pháp quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng do Cục THADS chỉ trì thực hiện đã tăng từ 63,71% (2016) lên 90% (2020).
Năm 2019, việc thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao của Cục THADS tăng từ 66% đứng thứ 53/63 tỉnh thành của năm trước lên 76%, đứng thứ 34/63 tỉnh thành của năm 2020 (tăng 10% và tăng 9 bậc về chỉ số thiết chế pháp lý  được giao).
Năm 2020 việc thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý mà Cục THADS được giao chủ trì “việc thực hiện phán quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng” đã có bước tiến vượt bậc, điểm số tăng từ 76% của năm 2019 lên 90% của năm 2020 (14%) đứng thứ 2/16 chỉ số thiết chế pháp lý của tỉnh. Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cờ thi đua của Ngành và trình cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
6 tháng đầu năm 2021, với sự quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, Toàn tỉnh Đã thi hành xong 2.854 việc =81,3 tỷ, đạt tỷ lệ 66,7% về việc và 23,3% về tiền có điều kiện thi hành (Kết quả thi hành án xong/có điều kiện Vĩnh Phúc đứng thứ 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc bộ về việc và 5 về tiền; đứng thứ 12/63 tỉnh thành).
Kết quả THADS trong thời gian qua và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, giảm tải đơn thư khiếu nại tố cáo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian Đại hội Đảng và Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.
* Giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số PCI  trong thời gian tới
Để phán quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng, bảo đảm quyền, nghĩa vụ thi hành án dân sự được thực thi trên thực tế vừa là chỉ tiêu nâng cao chỉ số pháp lý, vừa là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh; yêu cầu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao rất nặng nề. Vì vậy. Trong thời gian tới Cục THADS Vĩnh Phúc xác định phải tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác THADS, hành chính, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực ở mức cao nhất để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số pháp lý trong việc thi hành các vụ việc đã có hiệu lực pháp luật với mục tiêu:
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2021. Chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS các cấp theo quy chế, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong hoạt động thi hành án.
2. Tập trung giải quyết có hiệu quả số việc có điều kiện thi hành, nhất là những việc thi hành án có giá trị cao, thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các vụ viêc khó khăn phức tạp, các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
3. Tiếp tục đề cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự và cấp ủy cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành đối với những vụ việc có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương đặc biệt là các vụ việc việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá đã có chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, bằng chính tình yêu ngành, yêu nghề của đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ công chức, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, tập thể cán bộ, công chức THADS tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xứng đáng với vị thế của ngành được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.

Đỗ Quế - CVP Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: