Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29/06/2016

Nguyễn Đức Nghĩa
Bí thư Chi bộ Cục THADS
 

      Năm 2009, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, khi mới ra đời Chi bộ có 15 đồng chí đảng viên; Đây là thành phần nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đầu tiên. Hơn 7 năm xây dựng và phát triển, đến nay Chi bộ Cục thi hành án dân sự đã có 25 đảng viên trong đó đảng viên nam chiếm 52%, đảng viên nữ chiếm 48%; Đảng viên có trình độ Thạc sỹ có 07 đồng chí; Đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị có 05 đồng chí số còn lại có trình độ trung cấp và tương đương. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục thi hành án dân sự đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng cục thi hành án, sự lãnh đạo tập trung sâu sát của Chi ủy Cục thi hành án, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thách thức đã xây dựng Chi bộ Cục thi hành án dân sự phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên rõ rệt.
      Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảngđược triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên qua các Hội nghị chuyên đề, Hội nghị cơ quan, đoàn thể. Bên cạnh đó phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin được đẩy mạnh. Các chủ trương, đường lối lãnh đạo đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã thấm nhuần đến cán bộ, đảng viên để phục vụ nhiệm vụ chính trị . Chi ủy đã lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiên toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức thuộc Cục, luôn chuyển cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.
      Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:Chi ủy luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiện vụ chính trị, luôn theo sát  lãnh đạo hoạt động của chính quyền về công tác chuyên môn, phát động các phong trào thi đua lấy công tác chuyên môn làm thước đo vì vậy công tác chuyên môn đã đạt được kết quả đáng kể. Kết quả thi hành án về việc và tiền theo các chỉ tiêu được giao trong 5 năm gần đây: Từ năm 2011 đến 2015, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý 34.179 việc = 1.864.878.257.000đ, đã thi hành xong 25.646 việc = 1.047.550.148.000 đạt 93,7%về việc và78,8% về tiền trên số có điều kiện thi hành.
      Việc thi hành án đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.Ngoài ra các công tác khác như: công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng…cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
      Ghi nhận những thành tích đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao: Về tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen; Bộ Tư pháp đã tặng 08 Cờ thi đua xuất sắc; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 03 cờ Thi đua xuất sắc; có nhiều tập thể được cộng nhận Tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Về cá nhân: có 01 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 06 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, và nhiều cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
      Chi bộ còn chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ mềm dẻo, hấp dẫn đảng viên, thu hút đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể để phục vụ công tác xây dựng Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay" Chi ủy Cục thi hành án đã lãnh đạo quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung của Nghị quyết, tìm ra những ưu điểm để phát triển nhân rộng, phát hiện khuyết điểm để chấn chỉnh khắc phục. Định kỳ có đánh giá rút kinh nghiệm từ đó kỷ luật, kỷ cương được nâng lên, chất lượng cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng, viên.

      Công tác kiểm tra, giám sát đã quan tâm triển khai kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận tập trung tuyên truyền chủ chương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa công tác chuyên môn với công tác dân vận, tạo mối quan hệ tin tưởng, gắn kết giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của nhân dân.
       Với những thành tích nêu trên, từ khi thành lập đến này, 5 năm liền Chi bộ Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã được Đảng ủy khối công nhận danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.
      Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, nhiệm vụ công tác thi hành án ngày càng nặng nề, khó khăn đặt ra cho Chi bộ Cục thi hành án nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
       Một là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đảng viên tự học tập rèn luyện là tấm gương sáng cho quyền chúng noi theo.
       Hai là: Tiếp tục lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát đánh giá chất lượng cán bộ sắp xếp vào các vị trí phù hợp với năng lực trình độ để cán bộ có môi trường phát triển sáng tạo, tâm huyết với công việc được giao.
       Ba là: Nâng cao tính chủ động, chất lượng trong công tác tham mưu với cấp ủy, nâng cao chất lượng trong công tác thi hành án theo sự chỉ đạo của Tổng cục thi hành án.
       Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức học tập thường xuyên trong các đợt sinh hoạt Chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống bè phái, thực dụng.
       Năm là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận theo Nghị quyết của trung ương và sự chỉ đạo của tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.
       Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát coi việc xây dựng, chỉnh đốn đảng la việc làm thường xuyên, liên tục để nâng cao sức chiến đấu của mỗi đảng viên và tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc, chào mừng kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
       Phát huy truyền thống của Ngành thi hành án dân sự, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ, sáng tạo. Chi bộ và toàn thể cán bộ, công chức Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập thi hành án dân sự và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm 2016.

Các tin đã đưa ngày: