Sign In

NGHỊ QUYẾT VỀ LÃNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017

30/04/2017

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Đây là công đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.
Để lãnh đạo Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Theo đó Nghị quyết xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017 cần tập trung lãnh chỉ đạo như sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Hệ thống THADS. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hệ thống THADS với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp.
2. Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính. Tiếp tục lãnh chỉ đạo hoàn thiện chính sách, pháp luật về THADS, thi hành án hành chính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Hướng mạnh về cơ sở, sâu sát quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, bộ, ngành liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung nguồn lực để giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Người đứng đầu phải trực tiếp tiếp công dân.
3. Xây dựng đội ngũ công chức cơ quan THADS ngày càng trong sạch, vững mạnh. Triển khai đồng bộ Danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, xây dựng các chức danh lãnh đạo. Nhận diện, đánh giá đúng tình hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trong hệ thống thi hành án dân sự, quyết định thay thế cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu đơn vị yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ và uy tín giảm sút. Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp trưởng trong Hệ thống THADS đã giữ chức vụ cấp phó 01 nhiệm kỳ; cán bộ, công chức cấp trưởng của các đơn vị trong Hệ thống THADS đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại thì xem xét luân chuyển, bổ nhiệm vị trí mới, đơn vị mới. Tăng cường điều động, biệt pháp Chấp hành viên đề các địa bàn còn nhiều yếu kém. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác sang đơn vị khác theo quy định.
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đầu tư thích đáng, có trọng tâm và lộ trình phù hợp đối với công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết cho người dân; triển khai đầy đủ cơ chế một cửa, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên toàn quốc. Triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS.
Ban Cán sự Đảng giao trách nhiệm cho các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng cũng giao Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan THADS có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Đề nghị Đảng ủy các cơ quan trong Hệ thống THADS phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, tổ chức Đảng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban ngành ở Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các cơ quan THADS./.
Hà Nguyên- Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: