Sign In

Chi bộ Cục THADS hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

10/08/2022

Chi bộ Cục THADS hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
        Triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam theo Kế hoạch số 1847/KH-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự.
      Ngày 10/8/2022 , Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 8/2022, bên cạnh các nội dung cuộc họp về thông tin thời sự, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 7 năm 2022, tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo định hướng sinh hoạt do Ban tuyên giáo Đảng  ủy Khối phát hành; cũng tại buổi sinh hoạt Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có hiệu quả; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC như: Luật THADS, Luật THADS sửa đổi bổ sung một số điều năm 2014, 2021; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026, Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 19/54/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Kế hoạch số 114/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 19/54/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; và các văn bản khác có liên quan....
 

 
        Qua việc hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa, khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức các cơ quan thi hành án dân sự và nhân dân qua đó góp phần giữ vững, ổn định chính trị tại địa phương.
        Để ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tập trung thực hiện tốt Kế hoạch 1847/KH-TCTHADS ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Tổng cục THADS về thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.  

Các tin đã đưa ngày: