Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

02/05/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch  thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01/3/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Giang và Kế hoạch số 183-KH/BCSĐ ngày 03/4/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 02/5/2024, Cục THADS tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 998/KH-CTHADS để triển khai thực hiện chỉ thị này trong ngành THADS tỉnh Bắc Giang.
Với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 27-CT/TW phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục và trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Cục, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 27-CT/TW; Xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ trách nhiệm; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch có liên quan mà Cục đang triển khai thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, cụ thể như gắn kết với việc thực hiện tinh giản biên chế; cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số... Cụ thể:
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Trung ương, của tỉnh, Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này trong toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang.
2. Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu tại Chỉ thị số 27-CT/TW. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục THAD tỉnh, chế độ chi tiêu công làm căn cứ theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi.
3. Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 05 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt chốt như: ngân sách nhà nước, tài sản công, nguồn nhân lực và thời gian làm việc.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí.
5. Phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.
6. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Cục THADS tỉnh giao Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động thuộc đơn vị; Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện căn cứ vào Kế hoạch này và đặc điểm, tình hình của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị (xong trước 05/6/2024)./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: