Sign In

Kết quả công tác thi hành dân sự 10 tháng năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

14/08/2018

Trong 10 tháng năm 2018, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, khả quan với kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Ngay từ đầu năm, các cơ quan THADS đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 do các cơ quan cấp trên giao. 
        Về công tác giải quyết án: tỷ lệ thi hành xong/ số có điều kiện giải quyết đạt 91% về việc, 41% về tiền (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt 17,5% về việc và 7,5% về tiền). Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước đã giải quyết được 941/1505 việc thu được số tiền là 2.301.587.000đồng/27.323.874.000 đồng, đạt tỷ lệ 63% về việc và 8% về tiền. Tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng kết quả đã giải quyết được 5 việc/18 việc thu được số tiền là 25.631.077.000 đồng/71.075.387.000đồng, đạt tỷ lệ 28% về việc và 36% về tiền. Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị và Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện xét miễn, giảm đối với 11 việc, tương ứng với số tiền 47.469.000đồng. Trong 10 tháng năm 2018, tổng số việc, tiền thi hành xong của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 292việc/624 việc, thu được số tiền là 4.621.357.000đồng/12.558 .384.000đồng.  đạt tỷ lệ 47% về việc và 37% về tiền. Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/7/2018, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 12 trường hợp.
        Về công tác tổ chức cán bộ: thực hiện công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đối với 12 lượt công chức; cử 85 lượt công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, hành chính. Đảm bảo về thực hiện chế độ chính sách, nâng bậc lương thường xuyên đối với 32 công chức, nâng hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với 24 công chức.
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, với tổng số lượt tiếp công dân là 945 lượt (bao gồm cả nộp đơn thi hành án và nộp tiền thi hành án); NgànhThi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 3/3 đơn (đạt tỷ lệ 100%); không có đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự.
Các cơ quan THADS tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:
        Một là, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
        Hai là, tổ chức thi hành án dân sự đúng trình tự, thủ tục, trong đó đảm bảo ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực, phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành và đến cuối năm từng đơn vị đạt, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
        Ba là, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tập trung kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục và tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị.
         Bốn là, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, xây dựng cơ sở vật chất đúng quy định, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành công cụm kho vật chứng của Cục. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất bố trí, dự toán ngân sách hợp lý để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự.
         Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự.
         Sáu là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
VĂN PHÒNG - CỤC THADS TỈNH
 

Các tin đã đưa ngày: