Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 của Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

18/12/2018

Sáng ngày 18/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018; Tham dự Hội nghị có đống chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng, đ/c Chu Văn Tuất - Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

 Tại hội nghị, đồng chí Chu Văn Tuất – Phó cục trưởng báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, Theo báo cáo, Năm 2017, kết quả thi hành án dân sự tăng so với cùng kỳ năm 2016. Toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt cả 4 chỉ tiêu về việc và tiền được giao.
Cụ thể  Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017) 
- Về việc: Tổng số thụ lý là 7.782 việc, tăng 152 việc (1.99%) so với cùng kỳ năm 2016; trong đó số cũ chuyển sang là 2.217 việc, tăng 314 việc (16.5%), thụ lý mới 5.565 việc, giảm 162 việc (2.83%) so với cùng kỳ năm 2016. Ủy thác thi hành án 77 việc. Tổng số phải thi hành 7.705 việc, tăng 141 việc (1.86%)  so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả xác minh, phân loại có 6.377 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 79%), tăng 20 việc (0.31%) so với cùng kỳ năm 2016 và 1.328 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 21%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.514 việc, tăng 168 việc (3%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỷ lệ 86%, tăng 2% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2016, vượt 13% chỉ tiêu Tổng cục giao; Số việc chuyển kỳ sau là 2.191 việc, trong đó số có điều kiện là 863 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (1.011 việc), giảm 148 việc, tương ứng 14.6%, vượt 5,1% chỉ tiêu Tổng cục giao.

- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.067.731.595.000đ, tăng 307.635.598.000 đồng (29%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó số cũ chuyển sang là 814.264.076.000đ, tăng 153.775.338.000đ (23%); thụ lý mới 561.103.118.000đ, tăng 153.860.260.000đ (38%) so với cùng kỳ năm 2016. Ủy thác thi hành án 189.555.278.000 đồng. Tổng số phải thi hành 1.185.811.916.000đ, tăng 183.813.768.000đ (18%) so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả xác minh, phân loại có 839.720.523.000 đ có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 71%), tăng 25.845.257.000đ (3%) so với cùng kỳ năm 2016 và 346.091.393.000đ chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 29%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 421.824.828.000đ, tăng 234.242.373.000 đ (125%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỷ lệ 50,2%, tăng 27% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2016, vượt 18% chỉ tiêu Tổng cục giao; Số tiền chuyển kỳ sau là 763.753.383.000đ, trong đó số có điều kiện là 417.661.990.000đ, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017(626.144.974.000đ), giảm 208.482.983.000đ, tương ứng 33%, vượt 25% chỉ tiêu Tổng cục giao.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong  năm 2017. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm 2018 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết việc thi hành án, thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, nhất là phối hợp liên ngành giải quyết các vụ án khó, phức tạp. Đặc biệt là phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: