Sign In

Phù Cát: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2022

28/09/2022

Với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) được giao, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyệntrong công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, đã tập trung triển khai, thực hiện kịp thời Quyết định số 349/QĐ-CTHADS, ngày 31/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về Kế hoạch công tác năm 2022; Quyết định số 350/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 cho các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh, trong đó có Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát gắn với việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 

Quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong nămmặc dù còn có những khó khăn nhất định, như lượng án phát sinh trong năm tăng cả về số vụ việc và số tiền phải thi hành, các vụ việc có số tiền lớn, tính chất phức tạp, khó khăn vẫn tiếp tục gia tăng; đặc biệt là xử lý 4 chiếc tàu cá, tàu dịch vụ nghề cá, thế chấp vay theo Nghị định 67 của Chính phủ, giá trị bán đấu giá để thi hành án rất thấp so với khoản tiền phải thi hành ánsố lượng công chức của đơn vị thiếu cả về biên chế lẫn các chức danh tư pháp nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nên công tác THADS năm 2022 của huyện đã về đích sớm, kết quả trên các mặt công tácđặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao trong năm 2022 đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; kết quả được thể hiện trên các mặt công tác cụ thể như sau:
 

Kết quả thi hành án dân sư: Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục đã tập trung chỉ đạo các Chấp hành viên kịp thời rà soát, phân loại, tổ chức thi hành án, nhất là án có điều kiện thi hành, các loại việc có số tiền lớn để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Trong năm tổng số việc phải thi hành là: 957 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 628 việc, chiếm 65,62% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 328 việc, chiếm34,38% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là: 528 việc, tăng  37 việc so với năm 2021; đạt tỉ lệ 84,08% (giảm 0,28%) so với năm 2021. Về tiền: Tổng số phải thi hành là 129.059.817.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là: 30.370.758.000 đồng, chiếm 23,53%; số chưa có điều kiện là 94.531.481.000 đồng và số hoãn thi hành án là: 4.157.578 nghìn đồng; trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 14.066.820.000đồngtăng 4.326.803.000 đồng so với năm 2021; đạt tỉ lệ 46,32 % (tăng: 24,06%so với năm 2021.
 


 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nhờ làm tốt công tác động viên, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án nên đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm giảm nhiều so với năm 2021. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết xong:01/01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của đơn vị; công tác tiếp công dân tiếp tục được thực hiện thường xuyên tại trụ sở cơ quan và tại UBND huyện theo qui định.
 

Về các mặt công tác khác: Đã chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch kiểm tra của của Cục THSDS tỉnh để phục vụ cho việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự sau khi có kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnhThường xuyêncủng cố, kiện toàn tổ chức cán bộchấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; rà soát, bổ sung qui hoạch các chức danh lãnh đạo Chi cục giai đoạn 2021- 2026; tổ chức phát động phong trào thi đua trong đơn vịnhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS. Nhờ triển khai, thực hiện tốt các các mặt công tác nói chung nên đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm 2022. 
 

Từ những kết quả đạt được của năm 2022, đơn vị đã rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến
 

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục để đương sự tự nguyện thi hành án; thường xuyên rà soát, xác minh, phân loại việc, làm rõ tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; bám sát địa bàn, có kế hoạch phối hợp cụ thể với chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức thi hành đạt kết quả cao nhất.
 

Hai là, Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn; chủ động báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sư chỉ đạo tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, theo từng địa bàn, từng vụ việc cụ thể, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành, án có vướng mắc.
 

Ba là, Tập trung phân loại và tổ chức thi hành ánquyết liệt hơn nữa, nhất là án có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn, án có khó khăn, phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. 
 

Bốn là, thường xuyên chấn chỉnh và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Đào Văn Hà - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát

               

 

Các tin đã đưa ngày: