Sign In

Cục THADS tỉnh: Triển khai, thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của TTCP

06/08/2021

         Ngày 31/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Văn bản số số: 1063/CTHADS-VP về việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu:

         Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương triển khai, quán triệt và thực hiện ngay Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh (Chỉ thị 14/CT-UBND) về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

         1. Căn cứ các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh và phương án, kịch bản về phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch về phòng chống dịch bệnh phù hợp yêu cầu, diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo công tác phòng chống dịch đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

         2. Phân công Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị trực ban 24/7 đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống, trong đó kể cả công việc chuyên môn, công tác phòng chống dịch và các công việc khác có liên quan.

         3. Thành lập Bộ phận chỉ huy, do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch và tổ chức triển khai, thực hiện hàng ngày các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và thực hiện các công việc khác có liên quan tại cơ quan, đơn vị.

         4.  Về chế độ thông tin báo cáo: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo về công tác phòng chống dịch hàng ngày vào lúc 14h30 phút và đột xuất khi có trường hợp phát sinh hoặc được cấp có thẩm quyền yêu cầu; báo cáo gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh (qua Văn phòng), gửi trước về địa chỉ: Email: oanhmtk.bdh@moj.gov.vn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hàng ngày.

         5. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với trường hợp không triển khai, thực hiện hoặc triển khai nhưng thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch, để xảy ra dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình.

         Cục THADS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các tin đã đưa ngày: