Sign In

Cục THADS Bình Định: Công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong THADS

01/08/2021

          Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-CTHADS về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, gồm 09 Quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, gồm: (1) Quy trình yêu cầu thi hành án dân sự (2) Quy trình nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án (3) Quy trình yêu cầu thay đổi Chấp hành viên (4) Quy trình đề nghị miễn, giảm phí thi hành án (5) Quy trình đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (6) Quy trình xác nhận kết quả thi hành án (7) Quy trình giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự (8) Quy trình giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1) (9) Quy trình giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2).
 

Bộ phận “Một cửa” của Cục THADS tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính về THADS

          Việc ban hành và thực hiện các Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự là một trong những nội dung được triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; đồng thời, nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thi hành án dân sự; phát huy vai trò kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới về ứng dụng công nghệ thông tin theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp về  “Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

          Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh được ban hành trên cơ sở các qui định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số quy trình, thủ tục được xây dựng theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết hơn so với các qui định của pháp luật, được tiếp nhận và giải quyết hàng ngày thông qua bộ phận "một cửa" theo một quy trình và thời gian qui định chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, một số thủ tục ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thuận tiện, đơn giản thông qua hệ thống phần mềm tra cứu thủ tục giải quyết hồ sơ. Trong công tác quản lý tài chính, thông qua cơ chế "một cửa", xác lập trật tự, kỷ cương trong quản lý thu phí và lệ phí, công khai và minh bạch nguyên tắc thu, mức thu đối với các loại phí, lệ phí của từng thủ tục tại bộ phận "một cửa" của cơ quan THADS.
 
      Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: